Erratum: Incorrect Institutional Affiliations of Authors in the Article by Jiang et al (Arthritis Rheumatol (2014))

Jiang, Lei, Yin, Jian, Ye, Lingying, Yang, Jian, Hemani, Gibran, Liu, Ai-Jun, Zou, Hejian, He, Dongyi, Sun, Lingyun, Zeng, Xiaofeng, Li, Zhanguo, Zheng, Yi, Lin, Yiping, Liu, Yi, Fang, Yongfei, Xu, Jianhua, Li, Yinong, Dai, Shengming, Guan, Jianlong, Jiang, Lindi, Wei, Qianghua, Wang, Yi, Li, Yang, Huang, Cibo, Zuo, Xiaoxia, Liu, Yu, Wu, Xin, Zhang, Libin, Zhou, Ling, Zhang, Qing, Li, Ting, Chen, Ling, Xu, Zhen, Yang, Xiaoping, Qian, Feng, Xie, Weilin, Liu, Wei, Guo, Qian, Huang, Shaolan, Zhao, Jing, Li, Mengmeng, Jin, Yanhua, Gao, Jie, Lv, Ying, Wang, Yiwen, Lin, Li, Guo, Aihua, Danoy, Patrick, Willner, Dana, Cremin, Catherine, Hadler, Johanna, Zhang, Fengchun, Zhao, Yan, Li, Mengtao, Yue, Tao, Fan, Xiaolei, Guo, Jianping, Mu, Rong, Li, Jingyi, Wu, Chao, Zeng, Ming, Wang, Jiucun, Li, Shilin, Jin, Li, Wang, Binbin, Wang, Jing, Ma, Xu, Sun, Liangdan, Zhang, Xuejun, Brown, Matthew A., Visscher, Peter M., Su, Ding-Feng and Xu, Huji (2014) Erratum: Incorrect Institutional Affiliations of Authors in the Article by Jiang et al (Arthritis Rheumatol (2014)). Arthritis and Rheumatology, 66 7: 1881-1881. doi:10.1002/art.38728


Author Jiang, Lei
Yin, Jian
Ye, Lingying
Yang, Jian
Hemani, Gibran
Liu, Ai-Jun
Zou, Hejian
He, Dongyi
Sun, Lingyun
Zeng, Xiaofeng
Li, Zhanguo
Zheng, Yi
Lin, Yiping
Liu, Yi
Fang, Yongfei
Xu, Jianhua
Li, Yinong
Dai, Shengming
Guan, Jianlong
Jiang, Lindi
Wei, Qianghua
Wang, Yi
Li, Yang
Huang, Cibo
Zuo, Xiaoxia
Liu, Yu
Wu, Xin
Zhang, Libin
Zhou, Ling
Zhang, Qing
Li, Ting
Chen, Ling
Xu, Zhen
Yang, Xiaoping
Qian, Feng
Xie, Weilin
Liu, Wei
Guo, Qian
Huang, Shaolan
Zhao, Jing
Li, Mengmeng
Jin, Yanhua
Gao, Jie
Lv, Ying
Wang, Yiwen
Lin, Li
Guo, Aihua
Danoy, Patrick
Willner, Dana
Cremin, Catherine
Hadler, Johanna
Zhang, Fengchun
Zhao, Yan
Li, Mengtao
Yue, Tao
Fan, Xiaolei
Guo, Jianping
Mu, Rong
Li, Jingyi
Wu, Chao
Zeng, Ming
Wang, Jiucun
Li, Shilin
Jin, Li
Wang, Binbin
Wang, Jing
Ma, Xu
Sun, Liangdan
Zhang, Xuejun
Brown, Matthew A.
Visscher, Peter M.
Su, Ding-Feng
Xu, Huji
Title Erratum: Incorrect Institutional Affiliations of Authors in the Article by Jiang et al (Arthritis Rheumatol (2014))
Journal name Arthritis and Rheumatology   Check publisher's open access policy
ISSN 2326-5205
2326-5191
Publication date 2014-06-27
Sub-type Letter to editor, brief commentary or brief communication
DOI 10.1002/art.38728
Open Access Status DOI
Volume 66
Issue 7
Start page 1881
End page 1881
Total pages 1
Place of publication Hoboken, NJ United States
Publisher John Wiley and Sons
Language eng
Subject 2723 Immunology and Allergy
2745 Rheumatology
2403 Immunology
Q-Index Code CX
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status UQ

Document type: Journal Article
Sub-type: Letter to editor, brief commentary or brief communication
Collections: Queensland Brain Institute Publications
UQ Diamantina Institute - Open Access Collection
School of Medicine Publications
 
Available Versions of this Record
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 0 times in Thomson Reuters Web of Science Article
Scopus Citation Count Cited 0 times in Scopus Article
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Fri, 20 Apr 2018, 10:49:15 EST