The oyster genome reveals stress adaptation and complexity of shell formation

Zhang, Guofan, Fang, Xiaodong, Guo, Ximing, Li, Li, Luo, Ruibang, Xu, Fei, Yang, Pengcheng, Zhang, Linlin, Wang, Xiaotong, Qi, Haigang, Xiong, Zhiqiang, Que, Huayong, Xie, Yinlong, Holland, Peter W. H., Paps, Jordi, Zhu, Yabing, Wu, Fucun, Chen, Yuanxin, Wang, Jiafeng, Peng, Chunfang, Meng, Jie, Yang, Lan, Liu, Jun, Wen, Bo, Zhang, Na, Huang, Zhiyong, Zhu, Qihui, Feng, Yue, Mount, Andrew, Hedgecock, Dennis, Xu, Zhe, Liu, Yunjie, Domazet-Loso, Tomislav, Du, Yishuai, Sun, Xiaoqing, Zhang, Shoudu, Liu, Binghang, Cheng, Peizhou, Jiang, Xuanting, Li, Juan, Fan, Dingding, Wang, Wei, Fu, Wenjing, Wang, Tong, Wang, Bo, Zhang, Jibiao, Peng, Zhiyu, Li, Yingxiang, Li, Na, Wang, Jinpeng, Chen, Maoshan, He, Yan, Tan, Fengji, Song, Xiaorui, Zheng, Qiumei, Huang, Ronglian, Yang, Hailong, Du, Xuedi, Chen, Li, Yang, Mei, Gaffney, Patrick M., Wang, Shan, Luo, Longhai, She, Zhicai, Ming, Yao, Huang, Wen, Zhang, Shu, Huang, Baoyu, Zhang, Yong, Qu, Tao, Ni, Peixiang, Miao, Guoying, Wang, Junyi, Wang, Qiang, Steinberg, Christian E. W., Wang, Haiyan, Li, Ning, Qian, Lumin, Zhang, Guojie, Li, Yingrui, Yang, Huanming, Liu, Xiao, Wang, Jian, Yin, Ye and Wang, Jun (2012) The oyster genome reveals stress adaptation and complexity of shell formation. Nature, 490 7418: 49-54. doi:10.1038/nature11413


Author Zhang, Guofan
Fang, Xiaodong
Guo, Ximing
Li, Li
Luo, Ruibang
Xu, Fei
Yang, Pengcheng
Zhang, Linlin
Wang, Xiaotong
Qi, Haigang
Xiong, Zhiqiang
Que, Huayong
Xie, Yinlong
Holland, Peter W. H.
Paps, Jordi
Zhu, Yabing
Wu, Fucun
Chen, Yuanxin
Wang, Jiafeng
Peng, Chunfang
Meng, Jie
Yang, Lan
Liu, Jun
Wen, Bo
Zhang, Na
Huang, Zhiyong
Zhu, Qihui
Feng, Yue
Mount, Andrew
Hedgecock, Dennis
Xu, Zhe
Liu, Yunjie
Domazet-Loso, Tomislav
Du, Yishuai
Sun, Xiaoqing
Zhang, Shoudu
Liu, Binghang
Cheng, Peizhou
Jiang, Xuanting
Li, Juan
Fan, Dingding
Wang, Wei
Fu, Wenjing
Wang, Tong
Wang, Bo
Zhang, Jibiao
Peng, Zhiyu
Li, Yingxiang
Li, Na
Wang, Jinpeng
Chen, Maoshan
He, Yan
Tan, Fengji
Song, Xiaorui
Zheng, Qiumei
Huang, Ronglian
Yang, Hailong
Du, Xuedi
Chen, Li
Yang, Mei
Gaffney, Patrick M.
Wang, Shan
Luo, Longhai
She, Zhicai
Ming, Yao
Huang, Wen
Zhang, Shu
Huang, Baoyu
Zhang, Yong
Qu, Tao
Ni, Peixiang
Miao, Guoying
Wang, Junyi
Wang, Qiang
Steinberg, Christian E. W.
Wang, Haiyan
Li, Ning
Qian, Lumin
Zhang, Guojie
Li, Yingrui
Yang, Huanming
Liu, Xiao
Wang, Jian
Yin, Ye
Wang, Jun
Title The oyster genome reveals stress adaptation and complexity of shell formation
Journal name Nature   Check publisher's open access policy
ISSN 0028-0836
1476-4687
Publication date 2012-10-04
Year available 2012
Sub-type Article (original research)
DOI 10.1038/nature11413
Open Access Status DOI
Volume 490
Issue 7418
Start page 49
End page 54
Total pages 6
Place of publication London, United Kingdom
Publisher Nature Publishing Group
Language eng
Formatted abstract
The Pacific oyster Crassostrea gigas belongs to one of the most species-rich but genomically poorly explored phyla, the Mollusca. Here we report the sequencing and assembly of the oyster genome using short reads and a fosmid-pooling strategy, along with transcriptomes of development and stress response and the proteome of the shell. The oyster genome is highly polymorphic and rich in repetitive sequences, with some transposable elements still actively shaping variation. Transcriptome studies reveal an extensive set of genes responding to environmental stress. The expansion of genes coding for heat shock protein 70 and inhibitors of apoptosis is probably central to the oyster's adaptation to sessile life in the highly stressful intertidal zone. Our analyses also show that shell formation in molluscs is more complex than currently understood and involves extensive participation of cells and their exosomes. The oyster genome sequence fills a void in our understanding of the Lophotrochozoa.
Q-Index Code C1
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Non-UQ

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collection: School of Chemistry and Molecular Biosciences
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 708 times in Thomson Reuters Web of Science Article | Citations
Scopus Citation Count Cited 737 times in Scopus Article | Citations
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 01 Sep 2015, 22:50:29 EST by System User on behalf of Learning and Research Services (UQ Library)