Archaeology Augments Tibet's Genetic History Response

Yi, Xin, Liang, Yu, Huerta-Sanchez, Emilia, Jin, Xin, Cuo, Zha Xi Ping, Pool, John E., Xu, Xun, Jiang, Hui, Vinckenbosch, Nicolas, Korneliussen, Thorfinn Sand, Zheng, Hancheng, Liu, Tao, He, Weiming, Li, Kui, Luo, Ruibang, Nie, Xifang, Wu, Honglong, Zhao, Meiru, Cao, Hongzhi, Zou, Jing, Shan, Ying, Li, Shuzheng, Yang, Qi, Asan, Ni, Peixiang, Tian, Geng, Xu, Junming, Liu, Xiao, Jiang, Tao, Wu, Renhua, Zhou, Guangyu, Tang, Meifang, Qin, Junjie, Wang, Tong, Feng, Shui-Jian, Li, Guohong, Huasang, Luosang, Jiangbai, Wang, Wei, Chen, Fang, Wang, Yading, Zheng, Xiaoguang, Li, Zhuo, Bianba, Zhuoma, Yang, Ge, Wang, Xinping, Tang, Shuhui, Gao, Guoyi, Chen, Yong, Luo, Zhen, Gusang, Lamu, Cao, Zheng, Zhang, Qinghui, Ouyang, Weihan, Ren, Xiaoli, Liang, Huiqing, Zheng, Huisong, Huang, Yebo, Li, Jingxiang, Bolund, Lars, Kristiansen, Karsten, Li, Yingrui, Zhang, Yong, Zhang, Xiuqing, Li, Ruiqiang, Li, Songgang, Yang, Huanming, Nielsen, Rasmus, Wang, Jun and Wang, Jian (2010) Archaeology Augments Tibet's Genetic History Response. Science, 329 5998: 1467-1468. doi:10.1126/science.329.5998.1467-b


Author Yi, Xin
Liang, Yu
Huerta-Sanchez, Emilia
Jin, Xin
Cuo, Zha Xi Ping
Pool, John E.
Xu, Xun
Jiang, Hui
Vinckenbosch, Nicolas
Korneliussen, Thorfinn Sand
Zheng, Hancheng
Liu, Tao
He, Weiming
Li, Kui
Luo, Ruibang
Nie, Xifang
Wu, Honglong
Zhao, Meiru
Cao, Hongzhi
Zou, Jing
Shan, Ying
Li, Shuzheng
Yang, Qi
Asan
Ni, Peixiang
Tian, Geng
Xu, Junming
Liu, Xiao
Jiang, Tao
Wu, Renhua
Zhou, Guangyu
Tang, Meifang
Qin, Junjie
Wang, Tong
Feng, Shui-Jian
Li, Guohong
Huasang
Luosang, Jiangbai
Wang, Wei
Chen, Fang
Wang, Yading
Zheng, Xiaoguang
Li, Zhuo
Bianba, Zhuoma
Yang, Ge
Wang, Xinping
Tang, Shuhui
Gao, Guoyi
Chen, Yong
Luo, Zhen
Gusang, Lamu
Cao, Zheng
Zhang, Qinghui
Ouyang, Weihan
Ren, Xiaoli
Liang, Huiqing
Zheng, Huisong
Huang, Yebo
Li, Jingxiang
Bolund, Lars
Kristiansen, Karsten
Li, Yingrui
Zhang, Yong
Zhang, Xiuqing
Li, Ruiqiang
Li, Songgang
Yang, Huanming
Nielsen, Rasmus
Wang, Jun
Wang, Jian
Title Archaeology Augments Tibet's Genetic History Response
Journal name Science   Check publisher's open access policy
ISSN 0036-8075
Publication date 2010-09-01
Sub-type Letter to editor, brief commentary or brief communication
DOI 10.1126/science.329.5998.1467-b
Volume 329
Issue 5998
Start page 1467
End page 1468
Total pages 2
Language eng
Q-Index Code CX
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Unknown

Document type: Journal Article
Sub-type: Letter to editor, brief commentary or brief communication
Collection: ResearcherID Downloads - Archived
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 0 times in Thomson Reuters Web of Science Article
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 01 Sep 2015, 22:49:28 EST by System User