A large-scale screen for coding variants predisposing to psoriasis

Tang, Huayang, Jin, Xin, Li, Yang, Jiang, Hui, Tang, Xianfa, Yang, Xu, Cheng, Hui, Qiu, Ying, Chen, Gang, Mei, Junpu, Zhou, Fusheng, Wu, Renhua, Zuo, Xianbo, Zhang, Yong, Zheng, Xiaodong, Cai, Qi, Yin, Xianyong, Quan, Cheng, Shao, Haojing, Cui, Yong, Tian, Fangzhen, Zhao, Xia, Liu, Hong, Xiao, Fengli, Xu, Fengping, Han, Jianwen, Shi, Dongmei, Zhang, Anping, Zhou, Cheng, Li, Qibin, Fan, Xing, Lin, Liya, Tian, Hongqing, Wang, Zaixing, Fu, Huiling, Wang, Fang, Yang, Baoqi, Huang, Shaowei, Liang, Bo, Xie, Xuefeng, Ren, Yunqing, Gu, Qingquan, Wen, Guangdong, Sun, Yulin, Wu, Xueli, Dang, Lin, Xia, Min, Shan, Junjun, Li, Tianhang, Yang, Lin, Zhang, Xiuyun, Li, Yuzhen, He, Chundi, Xu, Aie, Wei, Liping, Zhao, Xiaohang, Gao, Xinghua, Xu, Jinhua, Zhang, Furen, Zhang, Jianzhong, Li, Yingrui, Sun, Liangdan, Liu, Jianjun, Chen, Runsheng, Yang, Sen, Wang, Jun and Zhang, Xuejun (2014) A large-scale screen for coding variants predisposing to psoriasis. Nature Genetics, 46 45-50. doi:10.1038/ng.2827


Author Tang, Huayang
Jin, Xin
Li, Yang
Jiang, Hui
Tang, Xianfa
Yang, Xu
Cheng, Hui
Qiu, Ying
Chen, Gang
Mei, Junpu
Zhou, Fusheng
Wu, Renhua
Zuo, Xianbo
Zhang, Yong
Zheng, Xiaodong
Cai, Qi
Yin, Xianyong
Quan, Cheng
Shao, Haojing
Cui, Yong
Tian, Fangzhen
Zhao, Xia
Liu, Hong
Xiao, Fengli
Xu, Fengping
Han, Jianwen
Shi, Dongmei
Zhang, Anping
Zhou, Cheng
Li, Qibin
Fan, Xing
Lin, Liya
Tian, Hongqing
Wang, Zaixing
Fu, Huiling
Wang, Fang
Yang, Baoqi
Huang, Shaowei
Liang, Bo
Xie, Xuefeng
Ren, Yunqing
Gu, Qingquan
Wen, Guangdong
Sun, Yulin
Wu, Xueli
Dang, Lin
Xia, Min
Shan, Junjun
Li, Tianhang
Yang, Lin
Zhang, Xiuyun
Li, Yuzhen
He, Chundi
Xu, Aie
Wei, Liping
Zhao, Xiaohang
Gao, Xinghua
Xu, Jinhua
Zhang, Furen
Zhang, Jianzhong
Li, Yingrui
Sun, Liangdan
Liu, Jianjun
Chen, Runsheng
Yang, Sen
Wang, Jun
Zhang, Xuejun
Title A large-scale screen for coding variants predisposing to psoriasis
Journal name Nature Genetics   Check publisher's open access policy
ISSN 1061-4036
1546-1718
Publication date 2014-01-01
Year available 2014
Sub-type Article (original research)
DOI 10.1038/ng.2827
Open Access Status Not Open Access
Volume 46
Start page 45
End page 50
Total pages 6
Place of publication New York, United States
Publisher Nature Publishing Group
Language eng
Formatted abstract
To explore the contribution of functional coding variants to psoriasis, we analyzed nonsynonymous single-nucleotide variants (SNVs) across the genome by exome sequencing in 781 psoriasis cases and 676 controls and through follow-up validation in 1,326 candidate genes by targeted sequencing in 9,946 psoriasis cases and 9,906 controls from the Chinese population. We discovered two independent missense SNVs in IL23R and GJB2 of low frequency and five common missense SNVs in LCE3D, ERAP1, CARD14 and ZNF816A associated with psoriasis at genome-wide significance. Rare missense SNVs in FUT2 and TARBP1 were also observed with suggestive evidence of association. Single-variant and gene-based association analyses of nonsynonymous SNVs did not identify newly associated genes for psoriasis in the regions subjected to targeted resequencing. This suggests that coding variants in the 1,326 targeted genes contribute only a limited fraction of the overall genetic risk for psoriasis.
Q-Index Code C1
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Non-UQ

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collection: Institute for Molecular Bioscience - Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 77 times in Thomson Reuters Web of Science Article | Citations
Scopus Citation Count Cited 79 times in Scopus Article | Citations
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 01 Sep 2015, 22:45:02 EST by System User on behalf of Scholarly Communication and Digitisation Service