Sparse whole-genome sequencing identifies two loci for major depressive disorder

Cai, Na, Bigdeli, Tim B., Kretzschmar, Warren, Li, Yihan, Liang, Jieqin, Song, Li, Hu, Jingchu, Li, Qibin, Jin, Wei, Hu, Zhenfei, Wang, Guangbiao, Wang, Linmao, Qian, Puyi, Liu, Yuan, Jiang, Tao, Lu, Yao, Zhang, Xiuqing, Yin, Ye, Li, Yingrui, Xu, Xun, Gao, Jingfang, Reimers, Mark, Webb, Todd, Riley, Brien, Bacanu, Silviu, Peterson, Roseann E., Chen, Yiping, Zhong, Hui, Liu, Zhengrong, Wang, Gang, Sun, Jing, Sang, Hong, Jiang, Guoqing, Zhou, Xiaoyan, Li, Yi, Li, G, Zhang, Wei, Wang, Xueyi, Fang, Xiang, Pan, Runde, Miao, Guodong, Zhang, Qiwen, Hu, Jian, Yu, Fengyu, Du, Bo, Sang, Wenhua, Li, Keqing, Chen, Guibing, Cai, Min, Yang, Lijun, Yang, Donglin, Ha, Baowei, Hong, Xiaohong, Deng, Hong, Li, Gongying, Li, Kan, Song, Yan, Gao, Shugui, Zhang, Jinbei, Gan, Zhaoyu, Meng, Huaqing, Pan, Jiyang, Gao, Chengge, Zhang, Kerang, Sun, Ning, Li, Youhui, Niu, Qihui, Zhang, Yutang, Liu, Tieqiao, Hu, Chunmei, Zhang, Zhen, Lv, Luxian, Dong, Jicheng, Wang, Xiaoping, Tao, Ming, Wang, Xumei, Xia, Jing, Rong, Han, He, Qiang, Liu, Tiebang, Huang, Guoping, Mei, Qiyi, Shen, Zhenming, Liu, Ying, Shen, Jianhua, Tian, Tian, Liu, Xiaojuan, Wu, Wenyuan, Gu, Danhua, Fu, Guangyi, Shi, Jianguo, Chen, Yunchun, Gan, Xiangchao, Liu, Lanfen, Wang, Lina, Yang, Fuzhong, Cong, Enzhao, Marchini, Jonathan, Yang, Huanming, Wang, Jian, Shi, Shenxun, Mott, Richard, Xu, Qi, Wang, Jun, Kendler, Kenneth S. and Flint, Jonathan (2015) Sparse whole-genome sequencing identifies two loci for major depressive disorder. Nature, 523 7562: 588-591. doi:10.1038/nature14659


Author Cai, Na
Bigdeli, Tim B.
Kretzschmar, Warren
Li, Yihan
Liang, Jieqin
Song, Li
Hu, Jingchu
Li, Qibin
Jin, Wei
Hu, Zhenfei
Wang, Guangbiao
Wang, Linmao
Qian, Puyi
Liu, Yuan
Jiang, Tao
Lu, Yao
Zhang, Xiuqing
Yin, Ye
Li, Yingrui
Xu, Xun
Gao, Jingfang
Reimers, Mark
Webb, Todd
Riley, Brien
Bacanu, Silviu
Peterson, Roseann E.
Chen, Yiping
Zhong, Hui
Liu, Zhengrong
Wang, Gang
Sun, Jing
Sang, Hong
Jiang, Guoqing
Zhou, Xiaoyan
Li, Yi
Li, G
Zhang, Wei
Wang, Xueyi
Fang, Xiang
Pan, Runde
Miao, Guodong
Zhang, Qiwen
Hu, Jian
Yu, Fengyu
Du, Bo
Sang, Wenhua
Li, Keqing
Chen, Guibing
Cai, Min
Yang, Lijun
Yang, Donglin
Ha, Baowei
Hong, Xiaohong
Deng, Hong
Li, Gongying
Li, Kan
Song, Yan
Gao, Shugui
Zhang, Jinbei
Gan, Zhaoyu
Meng, Huaqing
Pan, Jiyang
Gao, Chengge
Zhang, Kerang
Sun, Ning
Li, Youhui
Niu, Qihui
Zhang, Yutang
Liu, Tieqiao
Hu, Chunmei
Zhang, Zhen
Lv, Luxian
Dong, Jicheng
Wang, Xiaoping
Tao, Ming
Wang, Xumei
Xia, Jing
Rong, Han
He, Qiang
Liu, Tiebang
Huang, Guoping
Mei, Qiyi
Shen, Zhenming
Liu, Ying
Shen, Jianhua
Tian, Tian
Liu, Xiaojuan
Wu, Wenyuan
Gu, Danhua
Fu, Guangyi
Shi, Jianguo
Chen, Yunchun
Gan, Xiangchao
Liu, Lanfen
Wang, Lina
Yang, Fuzhong
Cong, Enzhao
Marchini, Jonathan
Yang, Huanming
Wang, Jian
Shi, Shenxun
Mott, Richard
Xu, Qi
Wang, Jun
Kendler, Kenneth S.
Flint, Jonathan
Title Sparse whole-genome sequencing identifies two loci for major depressive disorder
Journal name Nature   Check publisher's open access policy
ISSN 1476-4687
0028-0836
Publication date 2015-07-30
Year available 2015
Sub-type Letter to editor, brief commentary or brief communication
DOI 10.1038/nature14659
Open Access Status Not Open Access
Volume 523
Issue 7562
Start page 588
End page 591
Total pages 4
Place of publication London, United Kingdom
Publisher Nature Publishing Group
Language eng
Formatted abstract
Major depressive disorder (MDD), one of the most frequently encountered forms of mental illness and a leading cause of disability worldwide, poses a major challenge to genetic analysis. To date, no robustly replicated genetic loci have been identified, despite analysis of more than 9,000 cases. Here, using low-coverage whole-genome sequencing of 5,303 Chinese women with recurrent MDD selected to reduce phenotypic heterogeneity, and 5,337 controls screened to exclude MDD, we identified, and subsequently replicated in an independent sample, two loci contributing to risk of MDD on chromosome 10: one near the SIRT1 gene (P = 2.53 × 10−10), the other in an intron of the LHPP gene (P = 6.45 × 10−12). Analysis of 4,509 cases with a severe subtype of MDD, melancholia, yielded an increased genetic signal at the SIRT1 locus. We attribute our success to the recruitment of relatively homogeneous cases with severe illness.
Q-Index Code C1
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Non-UQ

Document type: Journal Article
Sub-type: Letter to editor, brief commentary or brief communication
Collections: Non HERDC
Institute for Molecular Bioscience - Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 179 times in Thomson Reuters Web of Science Article | Citations
Scopus Citation Count Cited 201 times in Scopus Article | Citations
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 01 Sep 2015, 22:43:11 EST by System User on behalf of Scholarly Communication and Digitisation Service