The sequence and de novo assembly of the giant panda genome

Li, Ruiqiang, Fan, Wei, Tian, Geng, Zhu, Hongmei, He, Lin, Cai, Jing, Huang, Quanfei, Cai, Qingle, Li, Bo, Bai, Yinqi, Zhang, Zhihe, Zhang, Yaping, Wang, Wen, Li, Jun, Wei, Fuwen, Li, Heng, Jian, Min, Li, Jianwen, Zhang, Zhaolei, Nielsen, Rasmus, Li, Dawei, Gu, Wanjun, Yang, Zhentao, Xuan, Zhaoling, Ryder, Oliver A., Leung, Frederick Chi-Ching, Zhou, Yan, Cao, Jianjun, Sun, Xiao, Fu, Yonggui, Fang, Xiaodong, Guo, Xiaosen, Wang, Bo, Hou, Rong, Shen, Fujun, Mu, Bo, Ni, Peixiang, Lin, Runmao, Qian, Wubin, Wang, Guodong, Yu, Chang, Nie, Wenhui, Wang, Jinhuan, Wu, Zhigang, Liang, Huiqing, Min, Jiumeng, Wu, Qi, Cheng, Shifeng, Ruan, Jue, Wang, Mingwei, Shi, Zhongbin, Wen, Ming, Liu, Binghang, Ren, Xiaoli, Zheng, Huisong, Dong, Dong, Cook, Kathleen, Shan, Gao, Zhang, Hao, Kosiol, Carolin, Xie, Xueying, Lu, Zuhong, Zheng, Hancheng, Li, Yingrui, Steiner, Cynthia C., Lam, Tommy Tsan-Yuk, Lin, Siyuan, Zhang, Qinghui, Li, Guoqing, Tian, Jing, Gong, Timing, Liu, Hongde, Zhang, Dejin, Fang, Lin, Ye, Chen, Zhang, Juanbin, Hu, Wenbo, Xu, Anlong, Ren, Yuanyuan, Zhang, Guojie, Bruford, Michael W., Li, Qibin, Ma, Lijia, Guo, Yiran, An, Na, Hu, Yujie, Zheng, Yang, Shi, Yongyong, Li, Zhiqiang, Liu, Qing, Chen, Yanling, Zhao, Jing, Qu, Ning, Zhao, Shancen, Tian, Feng, Wang, Xiaoling, Wang, Haiyin, Xu, Lizhi, Liu, Xiao, Vinar, Tomas, Wang, Yajun, Lam, Tak-Wah, Yiu, Siu-Ming, Liu, Shiping, Zhang, Hemin, Li, Desheng, Huang, Yan, Wang, Xia, Yang, Guohua, Jiang, Zhi, Wang, Junyi, Qin, Nan, Li, Li, Li, Jingxiang, Bolund, Lars, Kristiansen, Karsten, Wong, Gane Ka-Shu, Olson, Maynard, Zhang, Xiuqing, Li, Songgang, Yang, Huanming, Wang, Jian and Wang, Jun (2010) The sequence and de novo assembly of the giant panda genome. Nature, 463 311-317. doi:10.1038/nature08696


Author Li, Ruiqiang
Fan, Wei
Tian, Geng
Zhu, Hongmei
He, Lin
Cai, Jing
Huang, Quanfei
Cai, Qingle
Li, Bo
Bai, Yinqi
Zhang, Zhihe
Zhang, Yaping
Wang, Wen
Li, Jun
Wei, Fuwen
Li, Heng
Jian, Min
Li, Jianwen
Zhang, Zhaolei
Nielsen, Rasmus
Li, Dawei
Gu, Wanjun
Yang, Zhentao
Xuan, Zhaoling
Ryder, Oliver A.
Leung, Frederick Chi-Ching
Zhou, Yan
Cao, Jianjun
Sun, Xiao
Fu, Yonggui
Fang, Xiaodong
Guo, Xiaosen
Wang, Bo
Hou, Rong
Shen, Fujun
Mu, Bo
Ni, Peixiang
Lin, Runmao
Qian, Wubin
Wang, Guodong
Yu, Chang
Nie, Wenhui
Wang, Jinhuan
Wu, Zhigang
Liang, Huiqing
Min, Jiumeng
Wu, Qi
Cheng, Shifeng
Ruan, Jue
Wang, Mingwei
Shi, Zhongbin
Wen, Ming
Liu, Binghang
Ren, Xiaoli
Zheng, Huisong
Dong, Dong
Cook, Kathleen
Shan, Gao
Zhang, Hao
Kosiol, Carolin
Xie, Xueying
Lu, Zuhong
Zheng, Hancheng
Li, Yingrui
Steiner, Cynthia C.
Lam, Tommy Tsan-Yuk
Lin, Siyuan
Zhang, Qinghui
Li, Guoqing
Tian, Jing
Gong, Timing
Liu, Hongde
Zhang, Dejin
Fang, Lin
Ye, Chen
Zhang, Juanbin
Hu, Wenbo
Xu, Anlong
Ren, Yuanyuan
Zhang, Guojie
Bruford, Michael W.
Li, Qibin
Ma, Lijia
Guo, Yiran
An, Na
Hu, Yujie
Zheng, Yang
Shi, Yongyong
Li, Zhiqiang
Liu, Qing
Chen, Yanling
Zhao, Jing
Qu, Ning
Zhao, Shancen
Tian, Feng
Wang, Xiaoling
Wang, Haiyin
Xu, Lizhi
Liu, Xiao
Vinar, Tomas
Wang, Yajun
Lam, Tak-Wah
Yiu, Siu-Ming
Liu, Shiping
Zhang, Hemin
Li, Desheng
Huang, Yan
Wang, Xia
Yang, Guohua
Jiang, Zhi
Wang, Junyi
Qin, Nan
Li, Li
Li, Jingxiang
Bolund, Lars
Kristiansen, Karsten
Wong, Gane Ka-Shu
Olson, Maynard
Zhang, Xiuqing
Li, Songgang
Yang, Huanming
Wang, Jian
Wang, Jun
Title The sequence and de novo assembly of the giant panda genome
Formatted title
The sequence and de novo assembly of the giant panda genome
Journal name Nature   Check publisher's open access policy
ISSN 0028-0836
1476-4687
Publication date 2010-01-21
Year available 2009
Sub-type Article (original research)
DOI 10.1038/nature08696
Open Access Status Not yet assessed
Volume 463
Start page 311
End page 317
Total pages 7
Place of publication London, United Kingdom
Publisher Nature Publishing Group
Language eng
Formatted abstract
Using next-generation sequencing technology alone, we have successfully generated and assembled a draft sequence of the giant panda genome. The assembled contigs (2.25 gigabases (Gb)) cover approximately 94% of the whole genome, and the remaining gaps (0.05 Gb) seem to contain carnivore-specific repeats and tandem repeats. Comparisons with the dog and human showed that the panda genome has a lower divergence rate. The assessment of panda genes potentially underlying some of its unique traits indicated that its bamboo diet might be more dependent on its gut microbiome than its own genetic composition. We also identified more than 2.7 million heterozygous single nucleotide polymorphisms in the diploid genome. Our data and analyses provide a foundation for promoting mammalian genetic research, and demonstrate the feasibility for using next-generation sequencing technologies for accurate, cost-effective and rapid de novo assembly of large eukaryotic genomes.
Q-Index Code C1
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Non-UQ

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collection: Institute for Molecular Bioscience - Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 520 times in Thomson Reuters Web of Science Article | Citations
Scopus Citation Count Cited 583 times in Scopus Article | Citations
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 01 Sep 2015, 22:36:16 EST by System User on behalf of Learning and Research Services (UQ Library)