The genome of the cucumber, Cucumis sativus L.

Huang, Sanwen, Li, Ruiqiang, Zhang, Zhonghua, Li, Li, Gu, Xingfang, Fan, Wei, Lucas, William J., Wang, Xiaowu, Xie, Bingyan, Ni, Peixiang, Ren, Yuanyuan, Zhu, Hongmei, Li, Jun, Lin, Kui, Jin, Weiwei, Fei, Zhangjun, Li, Guangcun, Staub, Jack, Kilian, Andrzej, van der Vossen, Edwin A. G., Wu, Yang, Guo, Jie, He, Jun, Jia, Zhiqi, Ren, Yi, Tian, Geng, Lu, Yao, Ruan, Jue, Qian, Wubin, Wang, Mingwei, Huang, Quanfei, Li, Bo, Xuan, Zhaoling, Cao, Jianjun, Asan, Wu, Zhigang, Zhang, Juanbin, Cai, Qingle, Bai, Yinqi, Zhao, Bowen, Han, Yonghua, Li, Ying, Li, Xuefeng, Wang, Shenhao, Shi, Qiuxiang, Liu, Shiqiang, Cho, Won Kyong, Kim, Jae-Yean, Xu, Yong, Heller-Uszynska, Katarzyna, Miao, Han, Cheng, Zhouchao, Zhang, Shengping, Wu, Jian, Yang, Yuhong, Kang, Houxiang, Li, Man, Liang, Huiqing, Ren, Xiaoli, Shi, Zhongbin, Wen, Ming, Jian, Min, Yang, Hailong, Zhang, Guojie, Yang, Zhentao, Chen, Rui, Liu, Shifang, Li, Jianwen, Ma, Lijia, Liu, Hui, Zhou, Yan, Zhao, Jing, Fang, Xiaodong, Li, Guoqing, Fang, Lin, Li, Yingrui, Liu, Dongyuan, Zheng, Hongkun, Zhang, Yong, Qin, Nan, Li, Zhuo, Yang, Guohua, Yang, Shuang, Bolund, Lars, Kristiansen, Karsten, Zheng, Hancheng, Li, Shaochuan, Zhang, Xiuqing, Yang, Huanming, Wang, Jian, Sun, Rifei, Zhang, Baoxi, Jiang, Shuzhi, Wang, Jun, Du, Yongchen and Li, Songgang (2009) The genome of the cucumber, Cucumis sativus L.. Nature Genetics, 41 12: 1275-1281. doi:10.1038/ng.475


Author Huang, Sanwen
Li, Ruiqiang
Zhang, Zhonghua
Li, Li
Gu, Xingfang
Fan, Wei
Lucas, William J.
Wang, Xiaowu
Xie, Bingyan
Ni, Peixiang
Ren, Yuanyuan
Zhu, Hongmei
Li, Jun
Lin, Kui
Jin, Weiwei
Fei, Zhangjun
Li, Guangcun
Staub, Jack
Kilian, Andrzej
van der Vossen, Edwin A. G.
Wu, Yang
Guo, Jie
He, Jun
Jia, Zhiqi
Ren, Yi
Tian, Geng
Lu, Yao
Ruan, Jue
Qian, Wubin
Wang, Mingwei
Huang, Quanfei
Li, Bo
Xuan, Zhaoling
Cao, Jianjun
Asan
Wu, Zhigang
Zhang, Juanbin
Cai, Qingle
Bai, Yinqi
Zhao, Bowen
Han, Yonghua
Li, Ying
Li, Xuefeng
Wang, Shenhao
Shi, Qiuxiang
Liu, Shiqiang
Cho, Won Kyong
Kim, Jae-Yean
Xu, Yong
Heller-Uszynska, Katarzyna
Miao, Han
Cheng, Zhouchao
Zhang, Shengping
Wu, Jian
Yang, Yuhong
Kang, Houxiang
Li, Man
Liang, Huiqing
Ren, Xiaoli
Shi, Zhongbin
Wen, Ming
Jian, Min
Yang, Hailong
Zhang, Guojie
Yang, Zhentao
Chen, Rui
Liu, Shifang
Li, Jianwen
Ma, Lijia
Liu, Hui
Zhou, Yan
Zhao, Jing
Fang, Xiaodong
Li, Guoqing
Fang, Lin
Li, Yingrui
Liu, Dongyuan
Zheng, Hongkun
Zhang, Yong
Qin, Nan
Li, Zhuo
Yang, Guohua
Yang, Shuang
Bolund, Lars
Kristiansen, Karsten
Zheng, Hancheng
Li, Shaochuan
Zhang, Xiuqing
Yang, Huanming
Wang, Jian
Sun, Rifei
Zhang, Baoxi
Jiang, Shuzhi
Wang, Jun
Du, Yongchen
Li, Songgang
Title The genome of the cucumber, Cucumis sativus L.
Formatted title
The genome of the cucumber, Cucumis sativus L.
Journal name Nature Genetics   Check publisher's open access policy
ISSN 1061-4036
1546-1718
Publication date 2009-12-01
Sub-type Article (original research)
DOI 10.1038/ng.475
Open Access Status Not yet assessed
Volume 41
Issue 12
Start page 1275
End page 1281
Total pages 7
Place of publication New York, NY, United States
Publisher Nature Publishing Group
Language eng
Formatted abstract
Cucumber is an economically important crop as well as a model system for sex determination studies and plant vascular biology. Here we report the draft genome sequence of Cucumis sativus var. sativus L., assembled using a novel combination of traditional Sanger and next-generation Illumina GA sequencing technologies to obtain 72.2-fold genome coverage. The absence of recent whole-genome duplication, along with the presence of few tandem duplications, explains the small number of genes in the cucumber. Our study establishes that five of the cucumber's seven chromosomes arose from fusions of ten ancestral chromosomes after divergence from Cucumis melo. The sequenced cucumber genome affords insight into traits such as its sex expression, disease resistance, biosynthesis of cucurbitacin and 'fresh green' odor. We also identify 686 gene clusters related to phloem function. The cucumber genome provides a valuable resource for developing elite cultivars and for studying the evolution and function of the plant vascular system.
Q-Index Code C1
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Non-UQ

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collection: Institute for Molecular Bioscience - Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 621 times in Thomson Reuters Web of Science Article | Citations
Scopus Citation Count Cited 654 times in Scopus Article | Citations
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 01 Sep 2015, 22:34:25 EST by System User on behalf of Learning and Research Services (UQ Library)