Morphomes as a level of representation capture unity of exponence across the inflection-derivation divide

Round, Erich R. (2011) Morphomes as a level of representation capture unity of exponence across the inflection-derivation divide. Linguistica, 51 217-230. doi:10.4312/linguistica.51.1.217-230

Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UQ eSpace credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
UQ266473_OA.pdf Full text (open access) application/pdf 199.74KB 0

Author Round, Erich R.
Title Morphomes as a level of representation capture unity of exponence across the inflection-derivation divide
Translated title Morfomi kot predstavitvena ravnina zajamejo enotnost izraznih podob ne glede na razkol med oblikoslovjem in besedotvorjem
Language of Title eng
Journal name Linguistica   Check publisher's open access policy
ISSN 0024-3922
ISBN 9789612374785
9612374783
Publication date 2011
Sub-type Article (original research)
DOI 10.4312/linguistica.51.1.217-230
Open Access Status File (Publisher version)
Volume 51
Start page 217
End page 230
Total pages 14
Editor Gregor Perko
Place of publication Ljubljana, Slovenia
Publisher Univerza v Ljubljani
Collection year 2012
Language eng
slv
Formatted abstract
Inferential–realisational analyses formalise a language’s inflectional morphology in terms of a mapping on the one side from a lexical index and set of morphosyntactic properties to on the other side a phonological form. Round (2009) has argued that the Australian language Kayardild requires the postulation of an intermediate level of representation, identified with Aronoff’s (1994) notion of a ‘morphome’. This morphomic level serves to express patterns of identities of exponence abstracted away from the actual forms of exponents and its use makes possible the expression of certain identities of form which defy expression by means of Rules of Referral (Zwicky 1985, Stump 1993). This paper considers identities of form that span the inflection– derivation divide in Kayardild and shows that they too are coherently captured by assuming that a morphomic level of representation is present. A consequence is that lexical stems must possess a morphomic representation in addition to their representations on other levels.

Inferenčno-uresničitvena analiza oblikoslovje določenega jezika fomalizira v obliki preslikav iz seznama leksikalnih enot in množice morfosintaktičnih lastnosti na eni strani v fonološko obliko na drugi strani. V Round (2009) smo zagovarjali trditev, da avstralski jezik kayardild zahteva vpeljavo vmesne predstavitvene ravnine, ki ustreza Aronoffovemu (1994) pojmu »morfoma«. S pomočjo te morfomske ravnine lahko izražamo vzorce izrazne enakosti (ang. identity of exponence) neodvisno od dejanskih izraznih oblik (ang. forms of exponents), prav tako ta raven omogoča izražanje določenih enakosti oblik, ki jih ni mogoče zajeti s pravili podajanja (Zwicky 1985, Stump 1993). Pričujoči članek obravnava enakosti oblik, ki v jeziku kayardild segajo preko ločnice med oblikoslovjem in besedotvorjem, in dokazuje, da je tudi te enakosti moč sistematično zajeti, pod pogojem, da je prisotna morfomska predstavitvena ravnina. Posledica je, da morajo imeti leksikalne podstave tudi morfomsko predstavitev in ne samo predstavitev na drugih ravninah.
Q-Index Code C1
Q-Index Status Confirmed Code
Institutional Status UQ
Additional Notes Abstract and title only in Slovenian.

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collections: Official 2012 Collection
School of Languages and Cultures Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 31 Jan 2012, 11:56:35 EST by Ms Katrina Hume on behalf of School of Languages and Cultures