Browse by all authors Browse By Author/Contributor/Editor Name - Zhao,+Bin

Browse Results (50 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

  Abstract Views File Downloads Thomson Reuters Web of Science Citation Count Scopus Citation Count Altmetric Score
梁正召 Liang, Zheng-zhao, 于跃 Yu, Yue, 唐世斌 Tang, Shi-bin, 刘红元 Liu, Hong-yuan and 唐春安 Tang, Chun-an (2012) 刀具破岩机理的细观数值模拟及刀间距优化研究. Caikuang yu Anquan Gongcheng Xuebao, 29 1: 84-89.     Cited 13 times in Scopus13
梁正召 Liang, Zheng-zhao, 李连崇 Li, Lian-chong, 唐世斌 Tang, Shi-bin and 张永彬 Zhang, Yong-bin (2011) 岩石三维表面裂纹扩展机理数值模拟研究. Yantu Gongcheng Xuebao, 33 10: 1615-1622.     Cited 18 times in Scopus18
Zhu, Chongyu, Yang, Bin, Zhao, Yuan, Fu, Changkui, Tao, Lei and Wei, Yen (2013) A new insight into the Biginelli reaction: the dawn of multicomponent click chemistry?. Polymer Chemistry, 4 21: 5395-5400. doi:10.1039/c3py00553d     65 Cited 62 times in Scopus62
Cao, Hongzhi, Wang, Yu, Zhang, Wei, Chai, Xianghua, Zhang, Xiandong, Chen, Shiping, Yang, Fan, Zhang, Caifen, Guo, Yulai, Liu, Ying, Tang, Zhoubiao, Chen, Caifen, Xue, Yaxin, Zhen, Hefu, Xu, Yinyin, Rao, Bin, Liu, Tao, Zhao, Meiru, Zhang, Wenwei, Li, Yingrui, Zhang, Xiuqing, Tellier, Laurent C. A. M., Krogh, Anders, Kristiansen, Karsten, Wang, Jun and Li, Jian (2013) A short-read multiplex sequencing method for reliable, cost-effective and high-throughput genotyping in large-scale studies. Human Mutation, 34 12: 1715-1720. doi:10.1002/humu.22439     25 Cited 23 times in Scopus23 2
Kennedy, K., Macova, Mirsolva, Leusch, Frederick, Bartkow, Michael E., Hawker, Darryl W., Zhao, Bin, Denison, Michael S. and Mueller, Jochen F. (2009) Assessing indoor air exposures using passive sampling with bioanalytical methods for estrogenicity and aryl hydrocarbon receptor activity. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 394 5: 1413-1421. doi:10.1007/s00216-009-2825-6     8 Cited 8 times in Scopus8 0
Kennedy, Karen, MacOva, Miroslava, Leusch, Frederic, Bartkow, Michael E., Hawker, Darryl W., Zhao, Bin, Denison, Michael S. and Mueller, Jochen F. (2009). Assessing indoor air exposures using passive sampling with bioanalytical methods for estrogenicity and aryl hydrocarbon receptor activity. In: , , (1413-1421). . doi:10.1007/s00216-009-2825-6     Cited 8 times in Scopus8 0
Liu, Guang Bin, Chen, Jiezhong, Wu, Zhan He and Zhao, Kong-Nan (2015) Association of human papillomavirus with Fanconi anemia promotes carcinogenesis in Fanconi anemia patients. Reviews in Medical Virology, 25 6: 345-353. doi:10.1002/rmv.1834     5 Cited 7 times in Scopus7 2
Wang, Xiao-yu, Wang, Hui-juan, Xiang, Bo, Shang, Hong-jing, Zhu, Bin, Yu, Yuan, Jin, Hui, Zhao, Run-fei, Huang, Zhong-yue, Liu, Lan-jun, Zu, Fang-qiu and Chen, Zhi-gang (2018) Attaining reduced lattice thermal conductivity and enhanced electrical conductivity in as-sintered pure n-type Bi2Te3 alloy. Journal of Materials Science, . doi:10.1007/s10853-018-3172-9     0 0
Li, Xichun, Zhang, Rui, Zhao, Bin, Lossin, Christoph and Cao, Zhengyu (2016) Cardiotoxicity screening: a review of rapid-throughput in vitro approaches. Archives of Toxicology, 90 8: 1803-1816. doi:10.1007/s00204-015-1651-1     9 Cited 8 times in Scopus8 1
Chen, Junhong, Yan, Mingwei, Su, Jindong, Li, Bin, Chou, Kuo-Chih, Hou, Xinmei, Chen, Mao and Zhao, Baojun (2015) Controllable Preparation of Al2O3-MgO·Al2O3-CaO·6Al2O3 (AMC) Composite with Improved Slag Penetration Resistance. International Journal of Applied Ceramic Technology, 13 1: 33-40. doi:10.1111/ijac.12427     0 0 0
Kennedy, Karen, Macova, Miroslava, Bartkow, Michael E., Hawker, Darryl W., Zhao, Bin, Denison, Michael S. and Mueller, Jochen F. (2010) Effect based monitoring of seasonal ambient air exposures in Australia sampled by PUF passive air samplers. Atmospheric Pollution Research, 1 1: 50-58. doi:10.5094/APR.2010.008     13 Cited 13 times in Scopus13 0
Abumaria, Nashat, Yin, Bin, Zhang, Ling, Li, Xiang-Yao, Chen, Tao, Descalzi, Giannina, Zhao, Liangfang, Ahn, Matae, Luo, Lin, Ran, Chen, Zhuo, Min and Liu, Guosong (2011) Effects of elevation of brain magnesium on fear conditioning, fear extinction, and synaptic plasticity in the infralimbic prefrontal cortex and lateral amygdala. Journal of Neuroscience, 31 42: 14871-14881. doi:10.1523/JNEUROSCI.3782-11.2011     46 Cited 50 times in Scopus50 47
Chen, Jiezhong, Zhao, Kong-Nan and Liu, Guang Bin (2013) Estrogen-induced cholestasis: Pathogenesis and therapeutic implications. Hepato-Gastroenterology, 60 126: 1289-1296. doi:10.5754/hge121061     5 Cited 7 times in Scopus7 3
Shi, Yi, Li, Yingrui, Zhang, Dingding, Zhang, Hao, Li, Yuanfeng, Lu, Fang, Liu, Xiaoqi, He, Fei, Gong, Bo, Cai, Li, Li, Ruiqiang, Liao, Shihuang, Ma, Shi, Lin, He, Cheng, Jing, Zheng, Hancheng, Shan, Ying, Chen, Bin, Hu, Jianbin, Jin, Xin, Zhao, Peiquan, Chen, Yiye, Zhang, Yong, Lin, Ying, Li, Xi, Fan, Yingchuan, Yang, Huanming, Wang, Jun and Yang, Zhenglin (2011) Exome sequencing identifies ZNF644 mutations in high myopia. PLoS Genetics, 7 6: . doi:10.1371/journal.pgen.1002084     101 Cited 118 times in Scopus118 4
Yin, Hongzhi, Cui, Bin, Lu, Hua and Zhao, Lei (2016). Expert team finding for review assignment. In: 2016 Conference On Technologies and Applications of Artificial Intelligence (TAAI). Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence (TAAI), Hsinchu, Taiwan, (). 25-27 November 2016. doi:10.1109/TAAI.2016.7932314     0 0
Wang, Bin, Bi, Lei and Zhao, X. S. (2018) Exploring the role of NiO as a sintering aid in BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-Δ electrolyte for proton-conducting solid oxide fuel cells. Journal of Power Sources, 399 207-214. doi:10.1016/j.jpowsour.2018.07.087     1 Cited 2 times in Scopus2
Zhao, Zhe, Cui, Bin, Cong, Gao, Huang, Zi and Shen, Heng Tao (2012) Extracting representative motion flows for effective video retrieval. Multimedia Tools and Applications, 58 3: 687-711. doi:10.1007/s11042-011-0763-8     2 Cited 4 times in Scopus4 0
Wang, Bin, Liu, Xuehua, Bi, Lei and Zhao, X. S. (2019) Fabrication of high-performance proton-conducting electrolytes from microwave prepared ultrafine powders for solid oxide fuel cells. Journal of Power Sources, 412 664-669. doi:10.1016/j.jpowsour.2018.11.051     0
Wang, Bin, Bi, Lei and Zhao, X. S. (2018) Fabrication of one-step co-fired proton-conducting solid oxide fuel cells with the assistance of microwave sintering. Journal of the European Ceramic Society, 38 16: 5620-5624. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2018.08.020     0 Cited 1 times in Scopus1
Fu, Changkui, Bongers, Andre, Wang, Ke, Yang, Bin, Zhao, Yuan, Wu, Haibo, Wei, Yen, Duong, Hien T. T., Wang, Zhiming and Tao, Lei (2016) Facile synthesis of a multifunctional copolymer via a concurrent RAFT-enzymatic system for theranostic applications. Polymer Chemistry, 7 3: 546-552. doi:10.1039/c5py01652e     6 Cited 6 times in Scopus6 0
Zhao, Yuan, Yang, Bin, Zhang, Yaling, Wang, Shiqi, Fu, Changkui, Wei, Yen and Tao, Lei (2014) Fluorescent PEGylation agent by a thiolactone-based one-pot reaction: a new strategy for theranostic combinations. Polymer Chemistry, 5 23: 6656-6661. doi:10.1039/c4py00995a     19 Cited 19 times in Scopus19
Shi, Ling-Dong, Du, Jia-Jie, Wang, Lu-Bin, Han, Yu-Lin, Cao, Ke-Fan, Lai, Chun-Yu and Zhao, He-Ping (2019) Formation of nanoscale Te0 and its effect on TeO3 2− reduction in CH4-based membrane biofilm reactor. Science of the Total Environment, 655 1232-1239. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.11.337     0
Zhao, Yuan, Yu, Ying, Zhang, Yuanyi, Wang, Xing, Yang, Bin, Zhang, Yaling, Zhang, Qingdong, Fu, Changkui, Wei, Yen and Tao, Lei (2015) From drug to adhesive: a new application of poly(dihydropyrimidin-2(1H)-one)s via the Biginelli polycondensation. Polymer Chemistry, 6 27: 4940-4945. doi:10.1039/c5py00684h     21 Cited 20 times in Scopus20
Tan, Qiyang, Mo, Ning, Lin, Chih-Ling, Zhao, Yitian, Yin, Yu, Jiang, Bin, Pan, Fusheng, Atrens, Andrej, Huang, Han and Zhang, Ming-Xing (2018) Generalisation of the oxide reinforcement model for the high oxidation resistance of some Mg alloys micro-alloyed with Be. Corrosion Science, . doi:10.1016/j.corsci.2018.12.001     0
Zhang, Ling, Zhou, Yong, Cheng, Caixia, Cui, Heyang, Cheng, Le, Kong, Pengzhou, Wang, Jiaqian, Li, Yin, Chen, Wenliang, Song, Bin, Wang, Fang, Jia, Zhiwu, Li, Lin, Li, Yaoping, Yang, Bin, Liu, Jing, Shi, Ruyi, Bi, Yanghui, Zhang, Yanyan, Wang, Juan, Zhao, Zhenxiang, Hu, Xiaoling, Yang, Jie, Li, Hongyi, Gao, Zhibo, Chen, Gang, Huang, Xuanlin, Yang, Xukui, Wan, Shengqing, Chen, Chao, Li, Bin, Tan, Yongkai, Chen, Longyun, He, Minghui, Xie, Sha, Li, Xiangchun, Zhuang, Xuehan, Wang, Mengyao, Xia, Zhi, Luo, Longhai, Ma, Jie, Dong, Bing, Zhao, Jiuzhou, Song, Yongmei, Ou, Yunwei, Li, Enming, Xu, Liyan, Wang, Jinfen, Xi, Yanfeng, Li, Guodong, Xu, Enwei, Liang, Jianfang, Yang, Xiaofeng, Guo, Jiansheng, Chen, Xing, Zhang, Yanbo, Li, Qingshan, Liu, Lixin, Li, Yingrui, Zhang, Xiuqing, Yang, Huanming, Lin, Dongxin, Cheng, Xiaolong, Guo, Yongjun, Wang, Jun, Zhan, Qimin and Cui, Yongping (2015) Genomic analyses reveal mutational signatures and frequently altered genes in esophageal squamous cell carcinoma. American Journal of Human Genetics, 96 4: 597-611. doi:10.1016/j.ajhg.2015.02.017     97 Cited 101 times in Scopus101 13
Knijnenburg, Theo A., Wang, Linghua, Zimmermann, Michael T., Chambwe, Nyasha, Gao, Galen F., Cherniack, Andrew D., Fan, Huihui, Shen, Hui, Way, Gregory P., Greene, Casey S., Liu, Yuexin, Akbani, Rehan, Feng, Bin, Donehower, Lawrence A., Miller, Chase, Shen, Yang, Karimi, Mostafa, Chen, Haoran, Kim, Pora, Jia, Peilin, Shinbrot, Eve, Zhang, Shaojun, Liu, Jianfang, Hu, Hai, Bailey, Matthew H., Yau, Christina, Wolf, Denise, Zhao, Zhongming, Weinstein, John N., Li, Lei, Ding, Li, Mills, Gordon B., Laird, Peter W., Wheeler, David A., Shmulevich, Ilya, Monnat, Raymond J., Xiao, Yonghong, Wang, Chen, The Cancer Genome Atlas Research Network and Yang, Ian (2018) Genomic and Molecular Landscape of DNA Damage Repair Deficiency across The Cancer Genome Atlas. Cell Reports, 23 1: 239-254.e6. doi:10.1016/j.celrep.2018.03.076     12 Cited 19 times in Scopus19 71
Zhang, Guo-Liang, Zhao, Dan, Guo, Pei-Zhi, Wei, Zhong-Bin and Zhao, Xiu-Song (2012) Glycerol-assisted synthesis and electrochemical properties of Co3O4 nanowires. Acta Physico - Chimica Sinica, 28 2: 387-392. doi:10.3866/PKU.WHXB201111241     5 Cited 5 times in Scopus5 0
Zhang, Xing-Hong, Shao, Rui-Wen, Jin, Lei, Wang, Jian-Yu, Zheng, Kun, Zhao, Chao-Liang, Han, Jie-Cai, Chen, Bin, Sekiguchi, Takashi, Zhang, Zhi, Zou, Jin and Song, Bo (2015) Helical growth of aluminum nitride: New insights into its growth habit from nanostructures to single crystals. Scientific Reports, 5 . doi:10.1038/srep10087     5 Cited 8 times in Scopus8 0
Wei, Zhong-Bin, Cui, Yu-Qian, Guo, Pei-Zhi, Gu, Yi, Zhang, Guo-Liang and Zhao, Xiu-Song (2011) Hydrothermal synthesis and characterization of Ceria octahedrons. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 27 7: 1399-1404.   3 1
Zhao, Yuan, Yang, Bin, Zhu, Chongyu, Zhang, Yaling, Wang, Shiqi, Fu, Changkui, Wei, Yen and Tao, Lei (2014) Introducing mercaptoacetic acid locking imine reaction into polymer chemistry as a green click reaction. Polymer Chemistry, 5 8: 2695-2699. doi:10.1039/c4py00058g     36 Cited 35 times in Scopus35
Yang, Bin, Zhao, Yuan, Fu, Changkui, Zhu, Chongyu, Zhang, Yaling, Wang, Shiqi, Wei, Yen and Tao, Lei (2014) Introducing the Ugi reaction into polymer chemistry as a green click reaction to prepare middle-functional block copolymers. Polymer Chemistry, 5 8: 2704-2708. doi:10.1039/c4py00001c     55 Cited 54 times in Scopus54 6
Zhang, Qingdong, Zhao, Yuan, Yang, Bin, Fu, Changkui, Zhao, Lingyun, Wang, Xing, Wei, Yen and Tao, Lei (2016) Lighting up the PEGylation agents via the Hantzsch reaction. Polymer Chemistry, 7 3: 523-528. doi:10.1039/c5py01624j     7 Cited 7 times in Scopus7 2
Wang, Bin, Bi, Lei and Zhao, X. S. (2017) Liquid-phase synthesis of SrCo0.9Nb0.1O3-δ cathode material for proton-conducting solid oxide fuel cells. Ceramics International, 44 5: 5139-5144. doi:10.1016/j.ceramint.2017.12.116     17 Cited 21 times in Scopus21
Wu, Haibo, Fu, Changkui, Zhao, Yuan, Yang, Bin, Wei, Yen, Wang, Zhiming and Tao, Lei (2015) Multicomponent copolycondensates via the simultaneous Hantzsch and Biginelli reactions. ACS Macro Letters, 4 11: 1189-1193. doi:10.1021/acsmacrolett.5b00637     15 Cited 16 times in Scopus16 1
Zhang, Qingdong, Zhang, Yaling, Zhao, Yuan, Yang, Bin, Fu, Changkui, Wei, Yen and Tao, Lei (2015) Multicomponent polymerization system combining Hantzsch reaction and reversible addition - fragmentation chain transfer to efficiently synthesize well-defined poly(1,4-dihydropyridine)s. ACS Macro Letters, 4 1: 128-132. doi:10.1021/mz500734c     23 Cited 23 times in Scopus23
Cui, Xiao-Bin, Chen, Yun-Zhao, Pang, Xue-lian, Liu, Wei, Hu, Jian-Ming, Li, Shu-Gang, Yang, Lan, Zhang, Wen-Jie, Liu, Chun-xia, Cao, Yu-wen, Jiang, Jin-Fang, Gu, Wen-Yi, Pang, James, Yang, Lei, Yuan, Xiang-Lin, Yu, Shi-Ying and Li, Feng (2013) Multiple polymorphisms within the PLCE1 are associated with esophageal cancer via promoting the gene expression in a Chinese Kazakh population. Gene, 530 2: 315-322. doi:10.1016/j.gene.2013.08.057     30 Cited 33 times in Scopus33 0
Chen, Yun-Zhao, Cui, Xiao-Bin, Hu, Jian-Ming, Zhang, Wen Jie, Li, Shu-Gang, Yang, Lan, Shen, Xi-Hua, Liu, Chun-Xia, Pan, Qing-Fang, Yu, Shi-Ying, Yuan, Xiang-Lin, Yang, Lei, Gu, Wen-Yi, Chen, Jie-Zhong, Wang, Li-Dong and Li, Feng (2013) Overexpression of PLCE1 in Kazakh esophageal squamous cell carcinoma: implications in cancer metastasis and aggressiveness. Apmis, 121 10: 908-918. doi:10.1111/apm.12095     25 Cited 30 times in Scopus30 0
Huang, Hong-Ling, Wang, Shimin, Yin, Meng-Xin, Dong, Liang, Wang, Chao, Wu, Wei, Lu, Yi, Feng, Miao, Dai, Chuanyang, Guo, Xiaocan, Li, Li, Zhao, Bin, Zhou, Zhaocai, Ji, Hongbin, Jiang, Jin, Zhao, Yun, Liu, Xin-Yuan and Zhang, Lei (2013) Par-1 regulates tissue growth by influencing hippo phosphorylation status and hippo-salvador association. PLoS Biology, 11 8: e1001620. doi:10.1371/journal.pbio.1001620     30 Cited 32 times in Scopus32 11
Zhao, Yuan, Wu, Haibo, Zhang, Yuanyi, Wang, Xing, Yang, Bin, Zhang, Qingdong, Ren, Xu, Fu, Changkui, Wei, Yen, Wang, Zhiming, Wang, Yurong and Tao, Lei (2015) Postpolymerization modification of poly(dihydropyrimidin-2(1H)-thione)s via the thiourea-haloalkane reaction to prepare functional polymers. ACS Macro Letters, 4 8: 843-847. doi:10.1021/acsmacrolett.5b00428     17 Cited 15 times in Scopus15
Zhang, Hui, Mi, Jian-Qing, Fang, Hai, Wang, Zhao, Wang, Chun, Wu, Lin, Zhang, Bin, Minden, Mark, Yang, Wen-Tao, Wang, Huan-Wei, Li, Jun-Min, Xi, Xiao-Dong, Chen, Sai-Juan, Zhang, Ji, Chen, Zhu and Wang, Kan-Kan (2013) Preferential eradication of acute myelogenous leukemia stem cells by fenretinide. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110 14: 5606-5611. doi:10.1073/pnas.1302352110     25 Cited 25 times in Scopus25 0
Wu, Jian-feng, Fang, Bin-zheng, Xu, Xiao-hong, Li, Peng, Lao, Xin-bin and Zheng, Shu-qing (2013). Preparation of ASZ thermal storage ceramics for solar thermal power generation. In: Guangming Zhao, Liping Lu, Bin Long and Zunyu Nie, China Functional Materials Technology and Industry Forum. 2012 China Functional Materials Technology and Industry Forum (CFMTIF 2012), Kunming, China, (44-51). 9-12 November 2013. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.320.44   3 1 Cited 1 times in Scopus1 0
Geng, Yan, Wang , Xiao-Jun, Chen, Bin, Xue, Hai, Zhao, Yao-Peng, Lee, Shuittong, Tung, Chen-Ho and Wu, Li-Zhu (2009) Semiconducting neutral microstructures fabricated by coordinative self-assembly of intramolecular charge-transfer tetrathiafulvalene derivatives. Chemistry - A European Journal, 15 20: 5124-5129. doi:10.1002/chem.200802433   1 42 Cited 42 times in Scopus42 0
Zhao, Bingge, Li, Linfang, Yang, Bin, Yan, Ming, Zhai, Qijie and Gao, Yulai (2013) Structure observation of single solidified droplet by in situ controllable quenching based on nanocalorimetry. Journal of Alloys and Compounds, 580 386-391. doi:10.1016/j.jallcom.2013.06.110     6 Cited 8 times in Scopus8 0
Cheng, Meng-Chin, Chen, Chen, Chen, Yan, Zhang, Qi, Wang, Hong-Xiang, Zhao, Xui-Wen and Ren, Bin (1988) Studies on the cervical and abdominal vagal pressor responses in the cat. Acta Physiologica Sinica, 40 6: 561-568.    
Yang, Bin, Zhao, Yuan, Wang, Shiqi, Zhang, Yaling, Fu, Changkui, Wei, Yen and Tao, Lei (2014) Synthesis of multifunctional polymers through the ugi reaction for protein conjugation. Macromolecules, 47 16: 5607-5612. doi:10.1021/ma501385m     46 Cited 44 times in Scopus44
Xu, Yufei, Xu, Chao, Kato, Akiko, Tempel, Wolfram, Abreu, Jose Garcia, Bian, Chuanbing, Hu, Yeguang, Hu, Di, Zhao, Bin, Cerovina, Tanja, Diao, Jianbo, Wu, Feizhen, He, Housheng Hansen, Cui, Qingyan, Clark, Erin, Ma, Chun, Barbara, Andrew, Veenstra, Gert Jan C., Xu, Guoliang, Kaiser, Ursula B., Liu, X. Shirley, Sugrue, Stephen P., He, Xi, Min, Jinrong, Kato, Yoichi and Shi, Yujiang Geno (2012) Tet3 CXXC domain and dioxygenase activity cooperatively regulate key genes for Xenopus eye and neural development. Cell, 151 6: 1200-1213. doi:10.1016/j.cell.2012.11.014     130 Cited 132 times in Scopus132 7
Yang, Bin, Zhao, Yuan, Ren, Xu, Zhang, Xiaoyong, Fu, Changkui, Zhang, Yaling, Wei, Yen and Tao, Lei (2015) The power of one-pot: a hexa-component system containing π-π Stacking, Ugi reaction and RAFT polymerization for simple polymer conjugation on carbon nanotubes. Polymer Chemistry, 6 4: 509-513. doi:10.1039/c4py01323a     42 Cited 41 times in Scopus41 6
Yang, Bin, Zhao, Yuan, Wei, Yen, Fu, Changkui and Tao, Lei (2015) The Ugi reaction in polymer chemistry: syntheses, applications and perspectives. Polymer Chemistry, 6 48: 8233-8239. doi:10.1039/c5py01398d     39 Cited 38 times in Scopus38 13
Zhong, Lifeng, Li, Gang, Yan, Wen, Xia, Bin, Feng, Yuexing, Miao, Li and Zhao, Jianxin (2017) Using zircon U–Pb ages to constrain the provenance and transport of heavy minerals within the northwestern shelf of the South China Sea. Journal of Asian Earth Sciences, 134 176-190. doi:10.1016/j.jseaes.2016.11.019     5 Cited 6 times in Scopus6 0
Liu, Guang Bin, Zhao, Liang, Zhang, Lifang and Zhao, Kong-Nan (2017) Virus, oncolytic virus and human prostate cancer. Current Cancer Drug Targets, 17 6: 522-533. doi:10.2174/1568009616666161216095308     1 0 0