Browse by all authors Browse By Author/Contributor/Editor Name - Yang,+Xing

Browse Results (49 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

  Abstract Views File Downloads Thomson Reuters Web of Science Citation Count Scopus Citation Count Altmetric Score
Yao, Qi, Xu, XiWei, Xing, HuiLin, Cheng, Jia, Jiang, GuoYan, Ma, WeiYu, Liu, Jie and Yang, Wen (2018) 3D seismogenic model of the 2015 Gorkha earthquake and subsequent seismic risk. Chinese Journal of Geophysics-Chinese Edition, 61 6: 2332-2343. doi:10.6038/cjg2018L0371     0
Yu, An-Guang, Wang, Nai-Xing, Xing, Ya-Lan, Zhang, Jun-Ping, Yang, Yun-Xu, Wang, Wu-Wei and Sheng, Rui-long (2005) A convenient synthesis of 1-[6-fluoro-(2S)-3H,4H-dihydro-2H-2-chromenyl](1R)-1,2-ethanediol and 1-[6-fluoro-(2R)-3H,4H-dihydro-2H-2-chromenyl](1R)-1,2-ethanediol. Synlett, 9 1: 1465-1467. doi:10.1055/s-2005-868508     7 Cited 8 times in Scopus8 6
Li, Jie, Xiao, Xing, Xu, Xuewen, Lin, Jing, Huang, Yang, Xue, Yanming, Jin, Peng, Zou, Jin and Tang, Chengchun (2013) Activated boron nitride as an effective adsorbent for metal ions and organic pollutants. Scientific Reports, 3 3208.1-3208.7. doi:10.1038/srep03208   1 74 Cited 97 times in Scopus97 0
Tang, Huayang, Jin, Xin, Li, Yang, Jiang, Hui, Tang, Xianfa, Yang, Xu, Cheng, Hui, Qiu, Ying, Chen, Gang, Mei, Junpu, Zhou, Fusheng, Wu, Renhua, Zuo, Xianbo, Zhang, Yong, Zheng, Xiaodong, Cai, Qi, Yin, Xianyong, Quan, Cheng, Shao, Haojing, Cui, Yong, Tian, Fangzhen, Zhao, Xia, Liu, Hong, Xiao, Fengli, Xu, Fengping, Han, Jianwen, Shi, Dongmei, Zhang, Anping, Zhou, Cheng, Li, Qibin, Fan, Xing, Lin, Liya, Tian, Hongqing, Wang, Zaixing, Fu, Huiling, Wang, Fang, Yang, Baoqi, Huang, Shaowei, Liang, Bo, Xie, Xuefeng, Ren, Yunqing, Gu, Qingquan, Wen, Guangdong, Sun, Yulin, Wu, Xueli, Dang, Lin, Xia, Min, Shan, Junjun, Li, Tianhang, Yang, Lin, Zhang, Xiuyun, Li, Yuzhen, He, Chundi, Xu, Aie, Wei, Liping, Zhao, Xiaohang, Gao, Xinghua, Xu, Jinhua, Zhang, Furen, Zhang, Jianzhong, Li, Yingrui, Sun, Liangdan, Liu, Jianjun, Chen, Runsheng, Yang, Sen, Wang, Jun and Zhang, Xuejun (2014) A large-scale screen for coding variants predisposing to psoriasis. Nature Genetics, 46 1: 45-50. doi:10.1038/ng.2827     89 Cited 97 times in Scopus97 68
Xing, Zheng., Zong, Xu., Zhu,Yian., Chen, ZhiGang., Bai, Yang. and Wang, Lianzhou. (2015) A nanohybrid of CdTe@CdS nanocrystals and titania nanosheets with p-n nanojunctions for improved visible light-driven hydrogen production. Catalysis Today, 264 229-235. doi:10.1016/j.cattod.2015.08.007     6 Cited 8 times in Scopus8 0
Chen, Mao-Rong, Yang, Song, Niu, Wei-pin, Li, Zhao-Yu, Meng, Ling-Feng and Wu, Zheng-Xing (2010) A novel fluorescent timer based on bicistronic expression strategy in Caenorhabditis elegans. Biochemical and Biophysical Research Communications, 395 1: 82-86. doi:10.1016/j.bbrc.2010.03.143     5 Cited 5 times in Scopus5 0
Yang, Xing, Fraser, Thomas, Myat, Darli, Smart, Simon, Zhang, Jianhua, Diniz da Costa, João C., Liubinas, Audra and Duke, Mikel (2014) A pervaporation study of ammonia solutions using molecular sieve silica membranes. Membranes, 4 1: 40-54. doi:10.3390/membranes4010040     10 Cited 11 times in Scopus11 3
Bin, Yi, Yang, Yang, Shen, Fumin, Xu, Xing and Shen, Heng Tao (2016). Bidirectional long-short term memory for video description. In: MM 2016 - Proceedings of the 2016 ACM Multimedia Conference. 24th ACM Multimedia Conference, MM 2016, Amsterdam, The Netherlands, (436-440). 15 - 19 October 2016. doi:10.1145/2964284.2967258     4 Cited 8 times in Scopus8 0
Xu, Xing, Shen, Fumin, Yang, Yang, Shen, Heng Tao, He, Li and Song, Jingkuan (2016). Cross-modal retrieval with label completion. In: MM 2016 - Proceedings of the 2016 ACM Multimedia Conference. 24th ACM Multimedia Conference, MM 2016, Amsterdam, The Netherlands, (302-306). 15 - 19 October 2016. doi:10.1145/2964284.2967231     0 Cited 2 times in Scopus2 0
Xing, Jun, Chen, Zu Peng, Xiao, Fang Yuan, Ma, Xue Yan, Wen, Ci Zhang, Li, Zhen and Yang, Hua Gui (2013) Cu-Cu2O-TiO2 nanojunction systems with an unusual electron-hole transportation pathway and enhanced photocatalytic properties. Chemistry: An Asian Journal, 8 6: 1265-1270. doi:10.1002/asia.201300019     31 Cited 30 times in Scopus30 1
Xu, Xing, Shen, Fumin, Yang, Yang and Shen, Heng Tao (2016). Discriminant cross-modal hashing. In: ICMR 2016 - Proceedings of the 2016 ACM International Conference on Multimedia Retrieval. 6th ACM International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2016, New York, NY, United States, (305-308). 6 - 9 June 2016. doi:10.1145/2911996.2912056     8 Cited 8 times in Scopus8 0
Yin, Heng-mei, Jiang, Bin, Huang, Xiao-yong, Zeng, Ying, Yang, Qing-shan, Zhang, Ming-xing and Pan, Fu-sheng (2013) Effect of Ce addition on microstructure of Mg-9Li alloy. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 23 7: 1936-1941. doi:10.1016/S1003-6326(13)62680-1     3 Cited 6 times in Scopus6 0
Jiang, Bin, Zeng, Ying, Zhang, Ming-xing, Yin, Heng-mei, Yang, Qing-shan and Pan, Fu-sheng (2013) Effects of Sn on microstructure of as-cast and as-extruded Mg-9Li alloys. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 23 4: 904-908. doi:10.1016/S1003-6326(13)62546-7     10 Cited 16 times in Scopus16 0
Wang, Bei, Bai, Yang, Xing, Zheng, Hulicova-Jurcakova, Denisa and Wang, Lianzhou (2015) Enhanced performance of a pillared TiO2 nanohybrid as an anode material for fast and reversible lithium storage. ChemNanoMat, 1 2: 96-101. doi:10.1002/cnma.201500002     6 Cited 6 times in Scopus6 1
Wu, Long, Xing, Jun, Hou, Yu, Xiao, Fang Yuan, Li, Zhen and Yang, Hua Gui (2013) Fabrication of Regular ZnO/TiO2 Heterojunctions with Enhanced Photocatalytic Properties. Chemistry-A European Journal, 19 26: 8393-8396. doi:10.1002/chem.201300849     22 Cited 27 times in Scopus27 7
Ling, Ming-Xing, Liu, Yu-Long, Williams, Ian S., Teng, Fang-Zhen, Yang, Xiao-Yong, Ding, Xing , Wei, Gang-Jian, Xie, Lu-Hua, Deng, Wen-Feng and Sun, Wei-Dong (2013) Formation of the world's largest REE deposit through protracted fluxing of carbonatite by subduction-derived fluids. Scientific Reports, 3 . doi:10.1038/srep01776     52 Cited 630 times in Scopus630 12
Zhao, Yuan, Yu, Ying, Zhang, Yuanyi, Wang, Xing, Yang, Bin, Zhang, Yaling, Zhang, Qingdong, Fu, Changkui, Wei, Yen and Tao, Lei (2015) From drug to adhesive: a new application of poly(dihydropyrimidin-2(1H)-one)s via the Biginelli polycondensation. Polymer Chemistry, 6 27: 4940-4945. doi:10.1039/c5py00684h     21 Cited 21 times in Scopus21
Xing, Jun, Gao, Huijiang, Wu, Yang, Wu, Yani, Li, Hongwang and Yang, Runqing (2014) Generalized Linear Model for Mapping Discrete Trait Loci Implemented with LASSO Algorithm. PL o S One, 9 9: . doi:10.1371/journal.pone.0106985     6 Cited 1 times in Scopus1 2
Jiang, Bin, Yang, Qing-shan, Zhang, Ming-xing, Qiu, Dong, Li, Rui-hong and Pan, Fu-sheng (2011) Grain refinement of Mg-Li-Al cast alloys by adding typical master alloys. Progress in Natural Science: Materials International, 21 3: 236-239. doi:10.1016/S1002-0071(12)60036-7     10 Cited 14 times in Scopus14 0
Zhang, Jun-Ping, Wang, Nai-Xing, Yang, Yun-Xu, Yu, An-Guang, Wang, Wu-Wei and Sheng, Rui-long (2005) Hydrogen bonding self-assembly of functionalized [60]fullerene with a barbituric acid derivative. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 13 3: 193-202. doi:10.1081/FST-200056173     0 0 0
Yü, Dong, Fang, Zhong-xiang, Yang, Hai-hua, Zhang, Jin-jie, Ye, Xing-qian and Wu, Dan (2010) Identification and determination of phenolic acids in purple yam. Scientia Agricultura Sinica, 43 12: 2527-2532.   15
Fan, Sheng-Qiang, Kim, Chulwoo, Fang, Baizeng, Liao, Kai-Xing, Yang, Guan-Jun, Li, Chang-Jiu, Kim, Jeum-Jong and Ko, Jaejung (2011) Improved efficiency of over 10% in dye-sensitized solar cells with a ruthenium complex and an organic dye heterogeneously positioning on a single TiO 2 electrode. Journal of Physical Chemistry C, 115 15: 7747-7754. doi:10.1021/jp200700e     122 Cited 128 times in Scopus128 0
Liu, Luchen, Yang, Yang, Hu, Mengqiu, Xu, Xing, Shen, Fumin, Xie, Ning and Huang, Zi (2018). Index and retrieve multimedia data: Cross-modal hashing by learning subspace relation. In: Database Systems for Advanced Applications - 23rd International Conference, DASFAA 2018, Proceedings. 23rd International Conference on Database Systems for Advanced Applications, DASFAA 2018, Gold Coast, QLD, (606-621). May 21, 2018-May 24, 2018. doi:10.1007/978-3-319-91458-9_37     0 0
Yang, Xing, Sheridan, Sean, Ding, Lining, Wang, David K., Smart, Simon, Diniz da Costa, João C., Liubinas, Audra and Duke, Mikel (2018) Inter-layer free cobalt-doped silica membranes for pervaporation of ammonia solutions. Journal of Membrane Science, 553 111-116. doi:10.1016/j.memsci.2018.02.049     0 0
Pang, Chong-Jin, Wang, Xuan-Ce, Xu, Bei, Zhao, Jian-Xin, Feng, Yue-Xing, Wang, Yan-Yang, Luo, Zhi-Wen and Liao, Wen (2015) Late Carboniferous N-MORB-type basalts in central Inner Mongolia, China: products of hydrous melting in an intraplate setting?. Lithos, 261 55-71. doi:10.1016/j.lithos.2016.05.005     9 Cited 10 times in Scopus10 0
Zhang, Qingdong, Zhao, Yuan, Yang, Bin, Fu, Changkui, Zhao, Lingyun, Wang, Xing, Wei, Yen and Tao, Lei (2016) Lighting up the PEGylation agents via the Hantzsch reaction. Polymer Chemistry, 7 3: 523-528. doi:10.1039/c5py01624j     7 Cited 7 times in Scopus7 2
Lv, Y. B., Chandrasekharan, P., Li, Y., Liu, X. L., Avila, J. P., Yang, Y., Chuang, K. H., Liang, Xing-Jie and Ding, J. (2018) Magnetic resonance imaging quantification and biodistribution of magnetic nanoparticles using: T 1-enhanced contrast. Journal of Materials Chemistry B, 6 10: 1470-1478. doi:10.1039/c7tb03129g     0 Cited 1 times in Scopus1 1
Yan, Wei Xing, Armishaw, Chris, Goyette, Jesse, Yang, Zheng, Cai, Hong, Alewood, Paul and Geczy, Carolyn L. (2008) Mast cell and monocyte recruitment by S100A12 and its hinge domain. Journal of Biological Chemistry, 283 19: 13035-13043. doi:10.1074/jbc.M710388200     39 Cited 42 times in Scopus42 0
Zhang, Jun-Ping, Wang, Nai-Xing, Xing, Ya-Lan, Yu, An-Guang, Yang, Yun-Xu, Wang, Wu-Wei and Sheng, Rui-long (2004) Mechanism of hydrogenation of [60]fullerene with Zn-conc. HCl. Journal of Chemical Research, 2004 7: 502-503. doi:10.3184/0308234042037167     0 Cited 2 times in Scopus2 0
Jiang, Shuaiyu, Yang, Xiaodan, Chen, Jun, Xing, Xianran, Wang, Lianzhou and Yu, Ranbo (2016) Microstructure construction and composition modification of CeO2 macrospheres with superior performance. Inorganic Chemistry Frontiers, 3 1: 92-96. doi:10.1039/c5qi00140d     4 Cited 4 times in Scopus4 0
Xu, Xing, Song, Jingkuan, Lu, Huimin, Yang, Yang, Shen, Fumin and Huang, Zi (2018). Modal-adversarial semantic learning network for extendable cross-modal retrieval. In: ICMR 2018 - Proceedings of the 2018 ACM International Conference on Multimedia Retrieval. 8th ACM International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, (46-54). 11-14 June 2018. doi:10.1145/3206025.3206033     0 0
Xing, Zheng, Zong, Xu, Butburee, Teera, Pan, Jian, Bai, Yang and Wang, Lianzhou (2016) Nanohybrid materials of titania nanosheets and plasmonic gold nanoparticles for effective hydrogen evolution. Applied Catalysis A: General, 521 96-103. doi:10.1016/j.apcata.2016.01.014     6 Cited 6 times in Scopus6 0
Zhang, Guangwen, He, Yaqun, Wang, Haifeng, Zhang, Tao, Wang, Shuai, Yang, Xing and Xia, Wencheng (2017) New technology for recovering residual metals from nonmetallic fractions of waste printed circuit boards. Waste Management, 64 228-235. doi:10.1016/j.wasman.2017.03.030     10 Cited 10 times in Scopus10 1
Wu, Long, Yang, Bing Xing, Yang, Xiao Hua, Chen, Zhi Gang, Li, Zhen, Zhao, Hui Jun, Gong, Xue Qing and Yang, Hua Gui (2013) On the synergistic effect of hydrohalic acids in the shape-controlled synthesis of anatase TiO2 single crystals. CrystEngComm, 15 17: 3252-3255. doi:10.1039/c2ce26744f     29 Cited 28 times in Scopus28 1
Huang, Zengfang, Fu, Changkui, Wang, Shiqi, Yang, Bin, Wang, Xing, Zhang, Qingsong, Yuan, Jinying, Tao, Lei and Wei, Yen (2015) Optically active polymer via one-pot combination of chemoenzymatic transesterification and RAFT polymerization: synthesis and its application in hybrid silica particles. Macromolecular Chemistry and Physics, 216 13: 1483-1489. doi:10.1002/macp.201500106     5 Cited 5 times in Scopus5 1
Yang, Xing, Ding, Lining, Wolf, Martin, Velterop, Frans, Bouwmeester, Henny J. M., Smart, Simon, da Costa, Joao C. Diniz, Liubinas, Audra, Li, Jun-De, Zhang, Jianhua and Duke, Mikel (2016) Pervaporation of ammonia solution with gamma-alumina supported organosilica membranes. Separation and Purification Technology, 168 141-151. doi:10.1016/j.seppur.2016.05.017     6 Cited 7 times in Scopus7 0
Zong, Xu, Xing, Zheng, Yu, Hua, Bai, Yang, Lu, Gao Qing (Max) and Wang, Lianzhou (2014) Photocatalytic hydrogen production in a noble-metal-free system catalyzed by in situ grown molybdenum sulfide catalyst. Journal of Catalysis, 310 51-56. doi:10.1016/j.jcat.2013.04.006     34 Cited 36 times in Scopus36 0
Xie, Jiao, Roberts, Jason A., Alobaid, Abdulaziz S., Roger, Claire, Wang, Yan, Yang, Qianting, Sun, Jinyao, Dong, Haiyan, Wang, Xue, Xing, Jianfeng, Lipman, Jeffrey and Dong, Yalin (2017) Population pharmacokinetics of tigecycline in critically ill patients with severe infections. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 61 8: e00345-17. doi:10.1128/AAC.00345-17     1 Cited 3 times in Scopus3 1
Bai, Yang, Xing, Zheng, Yu, Hua, Li, Zhen, Amal, Rose and Wang, Lianzhou (2013) Porous titania nanosheet/nanoparticle hybrids as photoanodes for dye-sensitized solar cells. ACS Applied Materials and Interfaces, 5 22: 12058-12065. doi:10.1021/am403897f     35 Cited 38 times in Scopus38 0
Zhao, Yuan, Wu, Haibo, Zhang, Yuanyi, Wang, Xing, Yang, Bin, Zhang, Qingdong, Ren, Xu, Fu, Changkui, Wei, Yen, Wang, Zhiming, Wang, Yurong and Tao, Lei (2015) Postpolymerization modification of poly(dihydropyrimidin-2(1H)-thione)s via the thiourea-haloalkane reaction to prepare functional polymers. ACS Macro Letters, 4 8: 843-847. doi:10.1021/acsmacrolett.5b00428     17 Cited 15 times in Scopus15
Sheng, Yujun, Jin, Xin, Xu, Jinhua, Gao, Jinping, Du, Xiaoqing, Duan, Dawei, Li, Bing, Zhao, Jinhua, Zhan, Wenying, Tang, Huayang, Tang, Xianfa, Li, Yang, Cheng, Hui, Zuo, Xianbo, Mei, Junpu, Zhou, Fusheng, Liang, Bo, Chen, Gang, Shen, Changbing, Cui, Hongzhou, Zhang, Xiaoguang, Zhang, Change, Wang, Wenjun, Zheng, Xiaodong, Fan, Xing, Wang, Zaixing, Xiao, Fengli, Cui, Yong, Li, Yingrui, Wang, Jun, Yang, Sen, Xu, Lei, Sun, Liangdan and Zhang, Xuejun (2014) Sequencing-based approach identified three new susceptibility loci for psoriasis. Nature Communications, 5 1: 1-6. doi:10.1038/ncomms5331     31 Cited 34 times in Scopus34 2
Yang, Xing, Wang, Hailong, Strong, Peter James, Xu, Song, Liu, Shujuan, Lu, Kouping, Sheng, Kuichuan, Guo, Jia, Che, Lei, He, Lizhi, Ok, Yong Sik, Yuan, Guodong, Shen, Ying and Chen, Xin (2017) Thermal properties of biochars derived from waste biomass generated by agricultural and forestry sectors. Energies, 10 4: 469. doi:10.3390/en10040469     14 Cited 17 times in Scopus17 1
Maeder, Celine I., Kim, Jae-Ick, Liang, Xing, Kaganovsky, Konstantin, Shen, Ao, Li, Qin, Li, Zhaoyu, Wang, Sui, Xu, X. Z. Shawn, Li, Jin Billy, Xiang, Yang Kevin, Ding, Jun B. and Shen, Kang (2018) The THO complex coordinates transcripts for synapse development and dopamine neuron survival. Cell, 174 6: 1436-1449.e20. doi:10.1016/j.cell.2018.07.046     0 Cited 2 times in Scopus2 4
Xing, Jun, Fang, Wen Qi, Li, Zhen and Yang, Hua Gui (2012) TiO2-coated ultrathin SnO2 nanosheets used as photoanodes for dye-sensitized solar cells with high efficiency. Industrial and Engineering Chemistry Research, 51 11: 4247-4253. doi:10.1021/ie2030823     38 Cited 38 times in Scopus38 0
Xu, Xing, Shen, Fumin, Yang, Yang, Shao, Jie and Huang, Zi (2017). Transductive visual-semantic embedding for zero-shot learning. In: Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Multimedia Retrieval. 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Bucharest, Romania, (41-49). 06--09 June 2017. doi:10.1145/3078971.3078977     Cited 4 times in Scopus4
Yang, Shan-Shan, Wu, Wei-Min, Brandon, Anja M., Fan, Han-Qing, Receveur, Joseph P., Li, Yiran, Wang, Zhi-Yue, Fan, Rui, McClellan, Rebecca L., Gao, Shu-Hong, Ning, Daliang, Phillips, Debra H., Peng, Bo-Yu, Wang, Hongtao, Cai, Shen-Yang, Li, Ping, Cai, Wei-Wei, Ding, Ling-Yun, Yang, Jun, Zheng, Min, Ren, Jie, Zhang, Ya-Lei, Gao, Jie, Xing, Defeng, Ren, Nan-Qi, Waymouth, Robert M., Zhou, Jizhong, Tao, Hu-Chun, Picard, Christine J., Benbow, Mark Eric and Criddle, Craig S. (2018) Ubiquity of polystyrene digestion and biodegradation within yellow mealworms, larvae of Tenebrio molitor Linnaeus (Coleoptera: Tenebrionidae). Chemosphere, 212 262-271. doi:10.1016/j.chemosphere.2018.08.078     0 0 7
Yang, Xiao Hua, Li, Zhen, Liu, Gang, Xing, Jun, Sun, Chenghua, Yang, Hua Gui and Li, Chunzhong (2011) Ultra-thin anatase TiO2 nanosheets dominated with {001} facets: Thickness-controlled synthesis, growth mechanism and water-splitting properties. CrystEngComm, 13 5: 1378-1383. doi:10.1039/c0ce00233j     144 Cited 154 times in Scopus154 0
Guo, Guangwu, Sun, Xiaojuan, Chen, Chao, Wu, Song, Huang, Peide, Li, Zesong, Dean, Michael, Huang, Yi, Jia, Wenlong, Zhou, Quan, Tang, Aifa, Yang, Zuoquan, Li, Xianxin, Song, Pengfei, Zhao, Xiaokun, Ye, Rui, Zhang, Shiqiang, Lin, Zhao, Qi, Mingfu, Wan, Shengqing, Xie, Liangfu, Fan, Fan, Nickerson, Michael L., Zou, Xiangjun, Hu, Xueda, Xing, Li, Lv, Zhaojie, Mei, Hongbin, Gao, Shengjie, Liang, Chaozhao, Gao, Zhibo, Lu, Jingxiao, Yu, Yuan, Liu, Chunxiao, Li, Lin, Fang, Xiaodong, Jiang, Zhimao, Yang, Jie, Li, Cailing, Zhao, Xin, Chen, Jing, Zhang, Fang, Lai, Yongqi, Lin, Zheguang, Zhou, Fangjian, Chen, Hao, Chan, Hsiao Chang, Tsang, Shirley, Theodorescu, Dan, Li, Yingrui, Zhang, Xiuqing, Wang, Jian, Yang, Huanming, Gui, Yaoting, Wang, Jun and Cai, Zhiming (2013) Whole-genome and whole-exome sequencing of bladder cancer identifies frequent alterations in genes involved in sister chromatid cohesion and segregation. Nature Genetics, 45 12: 1459-1463. doi:10.1038/ng.2798     223 Cited 240 times in Scopus240 27
Liu, Yanwen, Yuan, Xiang, Zhang, Cheng, Jin, Zhao, Narayan, Awadhesh, Luo, Chen, Chen, Zhigang, Yang, Lei, Zou, Jin, Wu, Xing, Sanvito, Stefano, Xia, Zhengcai, Li, Liang, Wang, Zhong and Xiu, Faxian (2016) Zeeman splitting and dynamical mass generation in Dirac semimetal ZrTe5. Nature Communications, 7 12516. doi:10.1038/ncomms12516     64 Cited 41 times in Scopus41 85