Diversity of tissues in acanthodians with Nostolepis-type histological structure

Burrow, Carole J. and Valiukevičius, Juozas (2005) Diversity of tissues in acanthodians with Nostolepis-type histological structure. Acta Palaeontologica Polonica, 50 3: 635-649.

Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UQ eSpace credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
UQ75388OA.pdf Full text (open access) application/pdf 1.00MB 31
Author Burrow, Carole J.
Valiukevičius, Juozas
Title Diversity of tissues in acanthodians with Nostolepis-type histological structure
Formatted title
Diversity of tissues in acanthodians with Nostolepis-type histological structure
Translated title Zróżnicowanie tkanek u fałdopłetwych o histostrukturze typu Nostolepis
Language of Title eng
pol
Journal name Acta Palaeontologica Polonica   Check publisher's open access policy
Language of Journal Name lat
ISSN 0567-7920
1732-2421
Publication date 2005-09
Sub-type Article (original research)
Open Access Status File (Publisher version)
Volume 50
Issue 3
Start page 635
End page 649
Total pages 15
Editor Andrzej Balinski
Place of publication Warsaw, Poland
Publisher Instytut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk
Language eng
pol
Subject C1
270503 Animal Anatomy and Histology
780105 Biological sciences
0699 Other Biological Sciences
Formatted abstract
Acanthodian scales with Nostolepis-type histological structure are separated into five groups based on the presence/absence and extent of stranggewebe, odontocytic and syncitial mesodentine networks, cellular unipolar mesodentine, bone-like mesodentine and durodentine in scale crowns. Two new families of acanthodians are erected, based primarily on histological structure of scales: the Vesperaliidae (stranggewebe extending throughout the scale crown) and the Acritolepidae (bone-like mesodentine in the scale crown). The latter family includes species erected for articulated fish. The families Tchunacanthidae and Lenacanthidae are united in the single family Tchunacanthidae, characterized by having scale crowns with mesodentine formed mainly by unipolar cells. A sixth group, which we exclude from the Nostolepis-type, has scale crowns composed of dentine without lacunae, plus durodentine, and bases with only rare osteocyte cavities. The new groups promote the revision and reassignment of many nostolepid taxa, in particular removing many species from the genus Nostolepis. Four new genera are erected: Pechoralepis (including part of Nostolepis), assigned to Acritolepidae nov.; and three genera assigned to an indeterminate family, which scales are composed of only odontocytic mesodentine without stranggewebe: Nostovicina (including part of Nostolepis), Nobilesquama (including part of Nostolepis), and Peregrinosquama (including part of Watsonacanthus). Histological structures are considered the primary characters of taxonomical value when based on isolated scales. Unfortunately, scale histology is unknown for most articulated acanthodians.

Łuski ryb fałdopłetwych (akandodów) o histostrukturze typu Nostolepis podzielono na pięć grup na podstawie obecności/braku i rozległości stranggewebe (tkanki naczyniowej), sieci mezodentyny odontocytowej i syncytialnej, mezodentyny komórkowej jednobiegunowej, mezodentyny kościopodobnej i durodentyny w koronach łusek. Ustanowiono dwie nowe rodziny akantodów, głównie na podstawie budowy histologicznej łusek: Vesperaliidae (stranggewebe rozciąga się przez całą koronę łuski) i Acritolepidae (mezodentyna kościopodobna w koronie łuski). Ta ostatnia rodzina obejmuje gatunki ustanowione dla ryb zachowanych w całości. Rodziny Tchunacanthidae i Lenacanthidae połączono w jedną rodzinę Tchunacanthidae, odznaczającą się posiadaniem łusek, których mezodentynę tworzyły głównie komórki jednobiegunowe. Szósta grupa, wyłączona przez nas z typu nostolepisowego, miała korony łusek zbudowane głównie z dentyny bez jamek oraz z durodentyny, a a w podstawach łusek występują tylko nieliczne jamki osteocytów. Nowy podział skłania do rewizji systematycznej i zmiany przyporządkowania wielu taksonów 'nostolepidów' - w szczególności do wyłączenia wielu gatunków z rodzaju Nostolepis. Ustanowiono cztery nowe rodzaje: Pechoralepis (obejmujący część dotychczasowego Nostolepis), zaliczony do rodziny Acritolepidae; oraz trzy rodzaje zaliczone do rodziny pozostawionej w otwartej nomenklaturze, u których łuski zbudowane są tylko z mezodentyny odontocytowej bez stranggewebe: Nostovicina (obejmujący część dotychczasowego Nostolepis), Nobilesquama (obejmujący część dotychczasowego Nostolepis), i Peregrinosquama (obejmujący część dotychczasowego Watsonacanthus). Uznano histostrukturę za podstawowe kryterium taksonomiczne nadające się do oznaczania pojedynczych łusek akantodów. Niestety, w przypadku większości akantodów zachowanych jako skamieniałości całych ryb histologia łusek jest nieznana.
Keyword Dentine
Mesodentine
Stranggewebe
Bone
Acanthodii
Nostolepis
Silurian
Devonian
Q-Index Code C1
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status UQ

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collections: 2006 Higher Education Research Data Collection
School of Biological Sciences Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 14 times in Thomson Reuters Web of Science Article | Citations
Scopus Citation Count Cited 0 times in Scopus Article
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Wed, 15 Aug 2007, 05:49:21 EST