Diasporicno slovenstvo: politika, nacionalizem in mobilnost

Skrbiš, Zlatko (2003) Diasporicno slovenstvo: politika, nacionalizem in mobilnost. Družboslovne Razprave, XIX 42: 9-20.

Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UQ eSpace credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
UQ65208OA.pdf Full text (open access) application/pdf 76.20KB 123
Author Skrbiš, Zlatko
Title Diasporicno slovenstvo: politika, nacionalizem in mobilnost
Formatted title
Diasporično slovenstvo: politika, nacionalizem in mobilnost
Translated title Slovenian diaspora: Politics, nationalism and mobility
Language of Title slv
Journal name Družboslovne Razprave   Check publisher's open access policy
Translated journal name Social Discussions
Language of Journal Name slv
ISSN 0352-3608
Publication date 2003
Sub-type Article (original research)
Open Access Status File (Publisher version)
Volume XIX
Issue 42
Start page 9
End page 20
Total pages 12
Editor A. Kramberger
Place of publication Ljubljana, Slovenija
Publisher Univerza v Ljubljani
Language slv
Subject C1
370103 Race and Ethnic Relations
750308 National identity
Formatted abstract
Literatura o tvorbi in funkcioniranju sodobnih diasporičnih procesov koristno pripomore k razumevanju vloge, ki jo odigrava slovenska diaspora v kontekstu slovenske družbe in pri celostnem ovrednotenju odnosa, ki se oblikuje med domovino in Slovenci po svetu. Pričujoči članek sestoji iz dveh delov. Prvi del tega prispevka povzema relevantno literaturo o globalni mobilnosti in modernih diasporah. V drugem delu pa se članek osredotoča na konkretni primer slovenske diaspore, ki je, kot politični subjekt, prišla na slovensko politično prizorišče šele s procesom slovenskega osamosvajanja. Na simbolnem nivoju je diaspora postala znanilec stapljanja političnih predsodkov, hkrati pa je praktično prispevala k procesu osamosvojitve skozi lobiranje tujih vlad za priznanje nove države. Z zaključkom osamosvojitvenega procesa je diaspora izčrpala svojo aktivno vlogo in postala pasiven subjekt političnih diskurzov, uporabljana brezpredvsem za legitimiranje nacionalistično obarvanega ideala Slovenstva. Tovrstna vizija diaspore je problematična, ker utemeljuje diasporo na izbranih ideoloških značilnostih, pri tem pa povsem ignorira in zamegljuje heterogenost, ki bolj kot karkoli drugega označuje diasporično slovenstvo. Članek zagovarja tezo, da je tovrstno projeciranje diaspore problematično ne le zaradi nacionalizma, ki ga vsebuje, temveč predvsem zato, ker vidi diasporo kot pasivni ostanek preteklosti, namesto kot del dinamičnega procesa, povezanega s transnacionalnimi in globalizacijskimi tokovi sodobne družbe.
Keyword Slovenian diaspora
Nationalism
Long-distance nationalism
Transnationalism
Mobility
Q-Index Code C1
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status UQ

 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Google Scholar Search Google Scholar
Created: Wed, 15 Aug 2007, 01:19:36 EST