Analysis of the genome sequence of the medicinal plant Salvia miltiorrhiza

Xu, Haibin, Song, Jinyuan, Luo, Hongmei, Zhang, Yujun, Li, Qiushi, Zhu, Yingjie, Xu, Jiang, Li, Ying, Song, Chi, Wang, Bo, Sun, Wei, Shen, Guoan, Zhang, Xin, Qian, Jun, Ji, Aija, Xu, Zhichao, Luo, Xiang, He, Liu, Li, Chuyuang, Sun, Chao, Yan, Haixia, Cui, Guanghong, Li, Xiwen, Li, Xian'en, Wei, Jianhe, Liu, Juyan, Wang, Yitao, Hayward, Alice, Nelson, David, Ning, Zemin, Peters, Rueben J., Qi, Xiaoquan and Chen, Shilin (2016) Analysis of the genome sequence of the medicinal plant Salvia miltiorrhiza. Molecular Plant, 9 6: 949-952. doi:10.1016/j.molp.2016.03.010


Author Xu, Haibin
Song, Jinyuan
Luo, Hongmei
Zhang, Yujun
Li, Qiushi
Zhu, Yingjie
Xu, Jiang
Li, Ying
Song, Chi
Wang, Bo
Sun, Wei
Shen, Guoan
Zhang, Xin
Qian, Jun
Ji, Aija
Xu, Zhichao
Luo, Xiang
He, Liu
Li, Chuyuang
Sun, Chao
Yan, Haixia
Cui, Guanghong
Li, Xiwen
Li, Xian'en
Wei, Jianhe
Liu, Juyan
Wang, Yitao
Hayward, Alice
Nelson, David
Ning, Zemin
Peters, Rueben J.
Qi, Xiaoquan
Chen, Shilin
Title Analysis of the genome sequence of the medicinal plant Salvia miltiorrhiza
Formatted title
Analysis of the genome sequence of the medicinal plant Salvia miltiorrhiza
Journal name Molecular Plant   Check publisher's open access policy
ISSN 1752-9867
1674-2052
Publication date 2016-06-06
Year available 2016
Sub-type Letter to editor, brief commentary or brief communication
DOI 10.1016/j.molp.2016.03.010
Open Access Status Not Open Access
Volume 9
Issue 6
Start page 949
End page 952
Total pages 4
Place of publication Cambridge, MA United States
Publisher Cell Press
Collection year 2017
Language eng
Q-Index Code CX
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status UQ

Document type: Journal Article
Sub-type: Letter to editor, brief commentary or brief communication
Collections: HERDC Pre-Audit
Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 2 times in Thomson Reuters Web of Science Article | Citations
Scopus Citation Count Cited 2 times in Scopus Article | Citations
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Wed, 30 Mar 2016, 14:56:34 EST by Dr Alice Hayward on behalf of Centre for Plant Science