Whole genome sequencing reveals genetic landscape of hepatocellular carcinoma.

Mao, Mao, Zheng, Hancheng, Kan, Zhengyan, Xu, Jiangchun, Liu, Xiao, Li, Shuyu, Barber, Thomas, Gong, Zhuolin, Gao, Huan, Hao, Ke, Willard, Melinda, Hauptschein, Robert, Rejto, Paul, Fernandez, Julio, Wang, Guan, Zhang, Qinghui, Wang, Bo, Chen, Ronghua, Wang, Jian, Lee, Nikki, Zhou, Wei, Lin, Zhao, Peng, Zhiyu, Yi, Kang, Chen, Shengpei, Li, Lin, Fan, Xiaomei, Yang, Jie, Ye, Rui, Ju, Jia, Wang, Kai, Estrella, Heather, Deng, Shibing, Wei, Ping, Qiu, Ming, Wulur, Isabella, Liu, Jiangang, Ehsani, Mariam, Zhang, Chunsheng, Loboda, Andrey, Sung, Wing Kin, Aggarwal, Amit, Poon, Ronnie, Fan, Sheung Tat, Wang, Jun, Hardwick, James, Reinhard, Christoph, Dai, Hongyue, Li, Yingrui and Luk, John (2013). Whole genome sequencing reveals genetic landscape of hepatocellular carcinoma.. In: Cancer Research. 104th Annual Meeting of the American-Association-for-Cancer-Research (AACR), Washington Dc, (). Apr 06-10, 2013. doi:10.1158/1538-7445.AM2013-LB-229


Author Mao, Mao
Zheng, Hancheng
Kan, Zhengyan
Xu, Jiangchun
Liu, Xiao
Li, Shuyu
Barber, Thomas
Gong, Zhuolin
Gao, Huan
Hao, Ke
Willard, Melinda
Hauptschein, Robert
Rejto, Paul
Fernandez, Julio
Wang, Guan
Zhang, Qinghui
Wang, Bo
Chen, Ronghua
Wang, Jian
Lee, Nikki
Zhou, Wei
Lin, Zhao
Peng, Zhiyu
Yi, Kang
Chen, Shengpei
Li, Lin
Fan, Xiaomei
Yang, Jie
Ye, Rui
Ju, Jia
Wang, Kai
Estrella, Heather
Deng, Shibing
Wei, Ping
Qiu, Ming
Wulur, Isabella
Liu, Jiangang
Ehsani, Mariam
Zhang, Chunsheng
Loboda, Andrey
Sung, Wing Kin
Aggarwal, Amit
Poon, Ronnie
Fan, Sheung Tat
Wang, Jun
Hardwick, James
Reinhard, Christoph
Dai, Hongyue
Li, Yingrui
Luk, John
Title of paper Whole genome sequencing reveals genetic landscape of hepatocellular carcinoma.
Conference name 104th Annual Meeting of the American-Association-for-Cancer-Research (AACR)
Conference location Washington Dc
Conference dates Apr 06-10, 2013
Proceedings title Cancer Research   Check publisher's open access policy
Publication Year 2013
Sub-type Published abstract
DOI 10.1158/1538-7445.AM2013-LB-229
ISSN 0008-5472
Volume 73
Issue 8
Total pages 1
Language eng
Q-Index Code EX
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Unknown

Document type: Conference Paper
Collection: ResearcherID Downloads
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 0 times in Thomson Reuters Web of Science Article
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 01 Sep 2015, 12:32:29 EST by System User