Διερευνώντας το σοκ της διδακτικής πράξης σε νεοδιόριστους Αυστραλούς εκπαιδευτικούς μουσικής: το αντίκτυπο της εκπαίδευσης των εκπαιδευ

Ballantyne, Julie (2012) Διερευνώντας το σοκ της διδακτικής πράξης σε νεοδιόριστους Αυστραλούς εκπαιδευτικούς μουσικής: το αντίκτυπο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Musical Pedagogics, 10 14-30.

Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UQ eSpace credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
Author Ballantyne, Julie
Title Διερευνώντας το σοκ της διδακτικής πράξης σε νεοδιόριστους Αυστραλούς εκπαιδευτικούς μουσικής: το αντίκτυπο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
Translated title Documenting praxis shock in early-career Australian music teachers: the impact of pre-service teacher education
Language of Title gre
Journal name Musical Pedagogics
Language of Journal Name eng
ISSN 1790-1618
Publication date 2012
Sub-type Article (original research)
Volume 10
Start page 14
End page 30
Total pages 17
Place of publication Greece
Publisher GSME (Greek Society for Musical Education)
Collection year 2013
Language eng
gre
Abstract Early-career music teachers are well placed to comment on the effectiveness of pre-service teacher education. Their perceptions are particularly relevant in determining why music teachers are ‘burning out’ at an early stage of their career. This article explores how 15 early-career Australian music teachers perceive their job and their preparedness for the workforce. Their stories suggest that although they feel a ‘passion’ towards teaching music, they regard their early experiences in secondary schools as a time when they will either ‘sink or swim’, and when they see themselves as a ‘one-man-band’. Analysis suggests that praxis shock in early-career music teachers is directly related to the unique experiences of being a music teacher. The article concludes with recommendations for pre-service courses to address issues of praxis shock in early-career music teachers.
Q-Index Code CX
Q-Index Status Confirmed Code
Institutional Status Non-UQ
Additional Notes Special Issue

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collections: Non HERDC
School of Music Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Google Scholar Search Google Scholar
Created: Wed, 28 Nov 2012, 11:34:53 EST by Dr Julie Ballantyne on behalf of School of Music