Identifying life-coping skills for cancer patients by means of a pastoral narrative method

Steyn, J. and Van den Berg, J.-A. (2005) Identifying life-coping skills for cancer patients by means of a pastoral narrative method. In die Skriflig, 39 4: 733-751. doi:10.4102/ids.v39i4.412


Author Steyn, J.
Van den Berg, J.-A.
Title Identifying life-coping skills for cancer patients by means of a pastoral narrative method
Translated title 'n Pastoraal-narratiewe metode om lewenshanteringsvaardighede by kankerpasiƫnte te identifiseer
Language of Title eng
afr
Journal name In die Skriflig   Check publisher's open access policy
Language of Journal Name afr
ISSN 1018-6441
2305-0853
Publication date 2005
Sub-type Article (original research)
DOI 10.4102/ids.v39i4.412
Open Access Status DOI
Volume 39
Issue 4
Start page 733
End page 751
Total pages 19
Place of publication Potchefstroom, South Africa
Publisher Buro vir Wetenskaplike Tydskrifte
Language eng
afr
Formatted abstract
A cluster of life-coping skills are explained in the context of case studies involving cancer patients. Patients' alternative life stories may be compared to fresh springs of water, gushing forth to yield new purposeful lives. The arguments in this article are intended to direct pastoral therapists and caregivers towards meaningful interaction with cancer patients, assisting the latter to accept the diagnosis on the basis of understanding and knowledge of what has happened to them. Knowledge implies externalisation, the use of metaphors, acceptance and hope. The coping mechanism of meaningful relationships may link past and present relationships so that the patient's support base and ability to cope and grow may be strengthened. A deepening of faith and a service orientation may function as coping skills as the cancer patient attempts to satisfy the need to feel cared for by means of caring for others. New hobbies may emerge and the patient may, especially in groups, learn to redirect creative energy. A renewed worth in Christ deepens the coping base by way of a link with the great narrative of the Scriptures.

Lewenshanteringsvaardighede word in hierdie artikel saamgegroepeer en verduidelik aan die hand van verhaalstudies van kankerpasiënte. Alternatiewe lewensverhale van pasiënte kan soos fonteine ontspring wanneer ’n pasiënt sy verhaal vertel en daar, volgens die persoonlike ontwikkeling in die verhaal, ’n nuwe doelgerigte lewe ontstaan. Die argumente in hierdie artikel het ten doel om pastorale terapeute en versorgers te ondersteun in die betekenisvolle begeleiding van pasiënte om deur die narratief, die diagnose te aanvaar op grond van die begrip en kennis van wat besig is om plaas te vind. Kennis impliseer eksternalisering, die gebruik van metafore, aanvaarding en hoop. Die hanteringsvaardigheid van betekenisvolle verhoudings kan verhoudings van die verlede en hede aanmekaar knoop, sodat die pasiënt se ondersteuningsbasis en potensiële vermoë om te groei, versterk word. Geloofsverdieping en diensbaarheid mag funksioneer as hanteringsvaardighede wanneer die kankerpasiënt sy/haar eie behoefte aan omgee omskakel in omgee vir ander. Nuwe stokperdjies mag na vore tree en die pasiënt mag, veral in groepe, leer om kreatiewe energie nuut aan te wend. ’n Vernuwende waarde in Christus verdiep die basis van hantering en verbind ook die narratief met die groot narratief van die Skrif.

Q-Index Code C1
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Non-UQ

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collections: ERA 2012 Admin Only
School of Historical and Philosophical Inquiry
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Google Scholar Search Google Scholar
Created: Fri, 27 Jan 2012, 13:04:27 EST by Kimberly Dobson on behalf of School of Historical and Philosophical Inquiry