Browse by all authors Browse By Author Name - Wen,+Jie.

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

  Abstract Views File Downloads Thomson Reuters Web of Science Citation Count Scopus Citation Count Altmetric Score
Cui, Xiao-Bin, Chen, Yun-Zhao, Pang, Xue-lian, Liu, Wei, Hu, Jian-Ming, Li, Shu-Gang, Yang, Lan, Zhang, Wen-Jie, Liu, Chun-xia, Cao, Yu-wen, Jiang, Jin-Fang, Gu, Wen-Yi, Pang, James, Yang, Lei, Yuan, Xiang-Lin, Yu, Shi-Ying and Li, Feng (2013) Multiple polymorphisms within the PLCE1 are associated with esophageal cancer via promoting the gene expression in a Chinese Kazakh population. Gene, 530 2: 315-322. doi:10.1016/j.gene.2013.08.057 34   7 Cited 10 times in Scopus10 0
Chen, Yun-Zhao, Cui, Xiao-Bin, Hu, Jian-Ming, Zhang, Wen Jie, Li, Shu-Gang, Yang, Lan, Shen, Xi-Hua, Liu, Chun-Xia, Pan, Qing-Fang, Yu, Shi-Ying, Yuan, Xiang-Lin, Yang, Lei, Gu, Wen-Yi, Chen, Jie-Zhong, Wang, Li-Dong and Li, Feng (2013) Overexpression of PLCE1 in Kazakh esophageal squamous cell carcinoma: implications in cancer metastasis and aggressiveness. Apmis, 121 10: 908-918. doi:10.1111/apm.12095 13   9 Cited 13 times in Scopus13 0
Wen, Jie. (1999). Tourism in regional economic development, conservation and decentralisation in China PhD Thesis, School of Economics, The University of Queensland. 216 4