Browse by all authors Browse By Author Name - Wang,+Yi

Browse Results (16 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

  Abstract Views File Downloads Thomson Reuters Web of Science Citation Count Scopus Citation Count Altmetric Score
Wang, Yi-Min, Wang, Peng, Ni, Ling-Fei, Hao, Xiu-Zhen and Zhou, Dong-Mei (2014) Assessment of the Zn-Co mixtures rhizotoxicity under Ca deficiency: Using two conventional mixture models based on the cell membrane surface potential. Chemosphere, 112 232-239. doi:10.1016/j.chemosphere.2014.04.079 13   1 Cited 0 times in Scopus0 1
Chan, Raymond C. K., Wang, Yi, Yan, Chao, Zhao, Qing, McGrath, John, Hsi, Xiaolu and Stone, William S. (2012) A study of trait anhedonia in non-clinical Chinese samples: Evidence from the Chapman Scales for physical and social anhedonia. PLoS One, 7 4: e34275.1-e34275.6. doi:10.1371/journal.pone.0034275 45   13 Cited 14 times in Scopus14 2
Wang, Yi, Zhao, Quan-Bao, Mu, Yang, Yu, Han-Qing, Harada, Hideki and Li, Yu-You (2008) Biohydrogen production with mixed anaerobic cultures in the presence of high-concentration acetate. International Journal of Hydrogen Energy, 33 4: 1164-1171. doi:10.1016/j.ijhydene.2007.12.018 77   22 Cited 23 times in Scopus23 0
Wang, Yi, Mu, Yang and Yu, Han-Qing (2007) Comparative performance of two upflow anaerobicnext term biohydrogen-producing reactors seeded with different sludges. International Journal of Hydrogen Energy, 32 8: 1086-1094. doi:10.1016/j.ijhydene.2006.07.016 48   26 Cited 28 times in Scopus28 0
Li, XiWen, Gao, HuanHuan, Wang, YiTao, Song, JingYuan, Henry, Robert, Wu, HeZhen, Hu, ZhiGang, Yao, Hui, Luo, HongMei, Luo, Kun, Pan, HongLin and Chen, ShiLin (2013) Complete chloroplast genome sequence of Magnolia grandiflora and comparative analysis with related species. Science China Life Sciences, 56 2: 189-198. doi:10.1007/s11427-012-4430-8 65   3 Cited 3 times in Scopus3 0
Wang, Yi, Qiao, Shizhang and Wang, Xin (2008) Electrochemical hydrogen storage properties of ball-milled NdMg12 alloy with Ni powders. International Journal of Hydrogen Energy, 33 3: 1023-1027. doi:10.1016/j.ijhydene.2007.11.020 54   14 Cited 11 times in Scopus11 0
Wang, Yi, Qiao, Shizhang and Wang, Xin (2008). Electrochemical hydrogen storage properties of the ball-milled PrMg12-xNix + 150 wt% Ni (x = 1 and 2) composites. In: M.-S. Kim, C.-Y. Lin, J. Miyake and J. W. Kim, International Journal of Hydrogen Energy. 2nd Asian Bio-Hydrogen Symposium, Daejeon, South Korea, (5066-5072). November 2007. doi:10.1016/j.ijhydene.2008.06.038 69   4 Cited 6 times in Scopus6 0
Li, Jian-Bin, Wang, Yi, Yu, Cheng-zhong, Huang, Yuan-liang and Sui, Li-na (2008) Experimental Study on Biocompatibility of a Novel Bone Substitute-Mesoporous Bioactive Glass. Journal of Oral And Maxillofacial Surgery, 18 1: 27-30. 18  
Sun, Fei, Wang, YiJin, Zhou, YanQiong, Van Swinderen, Bruno, Gong, ZheFeng and Liu, Li (2014) Identification of neurons responsible for feeding behavior in the Drosophila brain. Science China-Life Sciences, 57 4: 391-402. doi:10.1007/s11427-014-4641-2 28   1 Cited 0 times in Scopus0 1
Wang, Peng, Menzies, Neal W., Wang, Yi-Min, Zhou, Dong-Mei, Zhao, Fang-Jie and Kopittke, Peter M. (2012) Identifying the species of copper that are toxic to plant roots in alkaline nutrient solutions. Plant and Soil, 361 1-2: 317-327. doi:10.1007/s11104-012-1260-1 29   5 Cited 4 times in Scopus4 0
Wang, Yi, Mu, Yang, Zhao, Quan-Bao and Yu, Han-Qing (2006) Isotherms, kinetics and thermodynamics of dye biosorption by anaerobic sludge. Separation and Purification Technology, 50 1: 1-7. doi:10.1016/j.seppur.2005.10.012 138   62 Cited 69 times in Scopus69 0
Wang, Yi-Min, Kinraide, Thomas B., Wang, Peng, Zhou, Dong-Mei and Hao, Xiu-Zhen (2013) Modeling rhizotoxicity and uptake of Zn and Co singly and in binary mixture in wheat in terms of the cell membrane surface electrical potential. Environmental Science and Technology, 47 6: 2831-2838. doi:10.1021/es3022107 22   7 Cited 6 times in Scopus6 0
Jiang, Lei, Yin, Jian, Ye, Lingying, Yang, Jian, Hemani, Gibran, Liu, Ai-Jun, Zou, Hejian, He, Dongyi, Sun, Lingyun, Zeng, Xiaofeng, Li, Zhanguo, Zheng Yi, Lin, Yiping, Liu, Yi, Fang, Yongfei, Xu, Jianhua, Li, Yinong, Dai, Shengming, Guan, Jianlong, Jiang, Lindi, Wei, Qianghua, Wang, Yi, Li, Yang, Huang, Cibo, Zuo, Xiaoxia, Liu, Yu, Wu, Xin, Zhang, Libin, Zhou, Ling, Zhang, Qing, Li, Ting, Chen, Ling, Xu, Zhen, Yang, Xiaoping, Qian, Feng, Xie, Weilin, Liu Wei, Guo, Qian, Huang, Weilin, Zhao, Jing, Li, Mengmeng, Jin, Yanhua, Gao, Jie, Lv, Yeng, Wang, Yiwen, Lin, Li, Guo, Aihua, Danoy, Patrick, Willner, Dana, Cremin, Catherine, Hadler, Johanna, Zhang, Fengchun, Zhao, Yan, Li, Mengtao, Yue, Tao, Fan, Xiaolei, Guo, Jianping, Mu, Rong, Li, Jingyi, Wu, Chao, Zeng, Ming, Wang, Jiucun, Li, Shilin, Jin, Li, Wang, Binbin, Wang, Jing, Ma, Xu, Sun, Liangdan, Zhang, Xuejun, Brown, Matthew A., Visscher, Peter M., Su, Ding-feng and Xu, Huji (2014) Novel risk loci for rheumatoid arthritis in han chinese and congruence with risk variants in europeans. Arthritis and Rheumatology, 66 5: 1121-1132. doi:10.1002/art.38353 52   6 Cited 3 times in Scopus3 2
Zhao, Qiong-Yi, Wang, Yi, Kong, Yi-Meng, Luo, Da, Li, Xuan and Hao, Pei (2011) Optimizing de novo transcriptome assembly from short-read RNA-Seq data: a comparative study. BMC Bioinformatics, 12 Suppl. 14: 1-12. doi:10.1186/1471-2105-12-S14-S2 13   65 Cited 73 times in Scopus73 10
Wang, Yi-Min, Kinraide, Thomas B., Wang, Peng, Hao, Xiu-Zhen and Zhou, Dong-Mei (2014) Surface electrical potentials of root cell plasma membranes: implications for ion interactions, rhizotoxicity, and uptake. International Journal of Molecular Sciences, 15 12: 22661-22677. doi:10.3390/ijms151222661 11   0 0
Mu, Yang, Yu, Han-Qing and Wang, Yi (2006) The role of pH in the fermentative H2 production from an acidogenic granule-based reactor. Chemosphere, 64 3: 350-358. doi:10.1016/j.chemosphere.2005.12.048 70   46 Cited 49 times in Scopus49 0