Browse by all authors Browse By Author Name - Wang,+Bo

Browse Results (21 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

  Abstract Views File Downloads Thomson Reuters Web of Science Citation Count Scopus Citation Count Altmetric Score
Wang, Bo, Ye, Mao, Li, Xue, Zhao, Fengjuan and Ding, Jian (2012) Abnormal crowd behavior detection using high-frequency and spatio-temporal features. Machine Vision and Applications, 23 3: 501-511. doi:10.1007/s00138-011-0341-0 196   8 Cited 11 times in Scopus11 0
Wang, Bo, Ye, Mao, Li, Xue and Zhao, Fengjuan (2011) Abnormal crowd behavior detection using size-adapted spatio-temporal features. International Journal of Control Automation and Systems, 9 5: 905-912. doi:10.1007/s12555-011-0511-x 176   5 Cited 6 times in Scopus6 0
Wang, Bo, Al Abdulla, Wael, Wang, Dianlong and Zhao, X. S. (2015) A three-dimensional porous LiFePO4 cathode material modified with a nitrogen-doped graphene aerogel for high-power lithium ion batteries. Energy and Environmental Science, 8 3: 869-875. doi:10.1039/c4ee03825h 7   0 Cited 0 times in Scopus0 1
Liu, Anmin, Ren, Xuefeng, Wang, Bo, Zhang, Jie, Yang, Peixia, Zhang, Jinqiu and An, Maozhong (2014) Complexing agent study via computational chemistry for environmentally friendly silver electrodeposition and the application of a silver deposit. RSC Advances, 4 77: 40930-40940. doi:10.1039/c4ra05869k 23   0 Cited 1 times in Scopus1 0
Wang, Bo, Peng, Yongjun and Vink, Sue (2013) Diagnosis of the surface chemistry effects on fine coal flotation using saline water. Energy and Fuels, 27 8: 4869-4874. doi:10.1021/ef400909r 54   9 Cited 10 times in Scopus10 0
Wang, Bo, Peng, Yongjun and Vink, Sue (2014) Effect of saline water on the flotation of fine and coarse coal particles in the presence of clay minerals. Minerals Engineering, 66 145-151. doi:10.1016/j.mineng.2014.03.016 37   0 Cited 0 times in Scopus0 0
Wang, Bo, Sun, Wei, Li, Qiushi, Li, Ying, Luo, Hongmei, Song, Jingyuan, Sun, Chao, Qian, Jun, Zhu, Yingjie, Hayward, Alice, Xu, Haibin and Chen, Shilin (2014) Genome-wide identification of phenolic acid biosynthetic genes in Salvia miltiorrhiza. Planta, 241 3: 711-725. doi:10.1007/s00425-014-2212-1 11   0 Cited 0 times in Scopus0 1
Wang, Bo, Wang, Shuo, Liu, Peng, Deng, Jie, Xu, Binghui, Liu, Tiefeng, Wang, Dianlong and Zhao, X. S. (2014) Growth of LiFePO4 nanoplatelets with orientated (010) facets on graphene for fast lithium storage. Materials Letters, 118 137-141. doi:10.1016/j.matlet.2013.12.040 41   3 Cited 2 times in Scopus2 0
Wang, Bo, Wang, Dianlong, Wang, Qiuming, Liu, Tiefeng, Guo, Chenfeng and Zhao, Xiusong (2013) Improvement of the electrochemical performance of carbon-coated LiFePO4 modified with reduced graphene oxide. Journal of Materials Chemistry A, 1 1: 135-144. doi:10.1039/c2ta00106c 48 1 30 Cited 33 times in Scopus33 0
Zheng, Guiqiang, Pan, Zhejun, Chen, Zhongwei, Tang, Shuheng, Connell, Luke D., Zhang, Songhang and Wang, Bo (2012) Laboratory study of gas permeability and cleat compressibility for CBM/ECBM in Chinese coals. Energy Exploration and Exploitation, 30 3: 451-476. doi:10.1260/0144-5987.30.3.451 101   9 Cited 10 times in Scopus10 0
Liu, Jian, Wang, Bo, Hartono, Sandy Budi, Liu, Tingting, Kantharidis, Phillip, Middelberg, Anton P. J., Lu, Gao Qing (Max), He, Lizhong and Qiao, Shi Zhang (2012) Magnetic silica spheres with large nanopores for nucleic acid adsorption and cellular uptake. Biomaterials, 33 3: 970-978. doi:10.1016/j.biomaterials.2011.10.001 117   32 Cited 34 times in Scopus34 0
Wang, Bo, Xu, Binghui, Liu, Tiefeng, Liu, Peng, Guo, Chenfeng, Wang, Shuo, Wang, Qiuming, Xiong, Zhigang, Wang, Dianlong and Zhao, X. S. (2014) Mesoporous carbon-coated LiFePO4 nanocrystals co-modified with graphene and Mg2+ doping as superior cathode materials for lithium ion batteries. Nanoscale, 6 2: 986-995. doi:10.1039/c3nr04611g 54   13 Cited 16 times in Scopus16 0
Cui, Jiangtao, Huang, Zi, Wang, Bo and Liu, Yingfan (2013). Near-optimal partial linear scan for nearest neighbor search in high-dimensional space. In: Weiyi Meng, Ling Feng, Stephane Bressan, Werner Winiwarter and Wei Song, Database Systems for Advanced Applications - 18th International Conference, DASFAA 2013, Proceedings. 18th International Conference on Database Systems for Advanced Applications, DASFAA 2013, Wuhan, (101-115). April 22, 2013-April 25, 2013. doi:10.1007/978-3-642-37487-6_10 19 1 Cited 0 times in Scopus0 0
Wang, Guo-Guang, Ni, Pei, Yu, Wen, Chen, Hui, Jiang, Lai-Li, Wang, Bo-Hua, Zhang, Huai-Dong and Li, Peng-Fei (2014) Petrogenesis of early cretaceous post-collisional granitoids at Shapinggou, Dabie Orogen: implications for crustal architecture and porphyry Mo mineralization. Lithos, 184-187 393-415. doi:10.1016/j.lithos.2013.11.009 38   6 Cited 7 times in Scopus7 0
Wang, Bo (2014). The behaviour of clay minerals in coal flotation using saline water PhD Thesis, School of Chemical Engineering, The University of Queensland. doi:10.14264/uql.2014.235 96 15 0
Wang, Bo and Peng, Yongjun (2013) The behaviour of mineral matter in fine coal flotation using saline water. Fuel, 109 309-315. doi:10.1016/j.fuel.2013.01.030 42   11 Cited 12 times in Scopus12 0
Peng, Yongjun, Wang, Bo and Gerson, Andrea (2012) The effect of electrochemical potential on the activation of pyrite by copper and lead ions during grinding. International Journal of Mineral Processing, 102-103 141-149. doi:10.1016/j.minpro.2011.11.010 64   8 Cited 11 times in Scopus11 0
Wang, Bo and Peng, Yongjun (2014) The effect of saline water on mineral flotation - a critical review. Minerals Engineering, 66 13-24. doi:10.1016/j.mineng.2014.04.017 66   0 Cited 1 times in Scopus1 0
The Brassica rapa Genome Sequencing Project Consortium, Wang, Xiaowu, Wang, Hanzhong, Wang, Jun, Sun, Rifei, Wu, Jian, Liu, Shengyi, Bai, Yinqi, Mun, Jeong-Hwan, Bancroft, Ian, Cheng, Feng, Huang, Sanwen, Li, Xixiang, Hua, Wei, Wang, Junyi, Wang, Xiyin, Freeling, Michael, Pires, J. Chris, Paterson, Andrew H., Chalhoub, Boulos, Wang, Bo, Hayward, Alice, Sharpe, Andrew G., Park, Beom-Seok, Weisshaar, Bernd, Liu, Binghang, Li, Bo, Liu, Bo, Tong, Chaobo, Song, Chi, Duran, Christopher, Peng, Chunfang, Geng, Chunyu, Koh, Chushin, Lin, Chuyu, Edwards, David, Mu, Desheng, Shen, Di, Soumpourou, Eleni, Li, Fei, Fraser, Fiona, Conant, Gavin, Lassalle, Gilles, King, Graham J., Bonnema, Guusje, Tang, Haibao, Wang, Haiping, Belcram, Harry, Zhou, Heling, Hirakawa, Hideki, Abe, Hiroshi, Guo, Hui, Wang, Hui, Jin, Huizhe, Parkin, Isobel A. P., Batley, Jacqueline, Kim, Jeong-Sun, Just, Jérémy, Li, Jianwen, Xu, Jiaohui, Deng, Jie, Kim, Jin A., Li, Jingping, Yu, Jingyin, Meng, Jinling, Wang, Jinpeng, Min, Jiumeng, Poulain, Julie, Wang, Jun, Hatakeyama, Katsunori, Wu, Kui, Wang, Li, Fang, Lu, Trick, Martin, Links, Matthew G., Zhao, Meixia, Jin, Mina, Ramchiary, Nirala, Drou, Nizar, Berkman, Paul J., Cai, Qingle, Huang, Quanfei, Li, Ruiqiang, Tabata, Satoshi, Cheng, Shifeng, Zhang, Shu, Zhang, Shujiang, Huang, Shunmou, Sato, Shusei, Sun, Silong, Kwon, Soo-Jin, Choi, Su-Ryun, Lee, Tae-Ho, Fan, Wei, Zhao, Xiang, Tan, Xu, Xu, Xun, Wang, Yan, Qiu, Yang, Yin, Ye, Li, Yingrui, Du, Yongchen, Liao, Yongcui, Lim, Yongpyo, Narusaka, Yoshihiro, Wang, Yupeng, Wang, Zhenyi, Li, Zhenyu, Wang, Zhiwen, Xiong, Zhiyong and Zhang, Zhonghua (2011) The genome of the mesopolyploid crop species Brassica rapa. Nature Genetics, 43 10: 1035-1040. doi:10.1038/ng.919 330   351 Cited 384 times in Scopus384 29
Wang, Bo and Peng, Yongjun (2014) The interaction of clay minerals and saline water in coarse coal flotation. Fuel, 134 326-332. doi:10.1016/j.fuel.2014.05.085 21   1 Cited 2 times in Scopus2 0
Wang, Bo, Wang, Qiuming, Xu, Binghui, Liu, Tiefeng, Wang, Dianlong and Zhao, George (2013) The synergy effect on Li storage of LiFePO4 with activated carbon modifications. RSC Advances, 3 43: 20024-20033. doi:10.1039/c3ra44218g 45   6 Cited 6 times in Scopus6 0