Browse by all authors Browse By Author Name - Cheng,+Li

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

  Abstract Views File Downloads Thomson Reuters Web of Science Citation Count Scopus Citation Count Altmetric Score
Yang, Yu Rong, Cheng, Li, Yang, Shu Kun, Pan, Xiao, Sun, Tao, Xiuping Li,, Hu, Shangping, Craig, Philip S., Vuitton, Dominique A. and McManus, Donald P. (2006) A hospital-based retrospective survey of human cystic and alveolar echinococcosis in Ningxia Hui Autonomous Region, PR China. Acta Tropica, 97 3: 284-297. doi:10.1016/j.actatropica.2005.12.001 59   11 Cited 14 times in Scopus14 0
Li, Zhen, Du, Ai Jun, Sun, Qiao, Aljada, Muhsen, Cheng, Li Na, Riley, Mark J., Zhu, Zhong Hua, Cheng, Zhen Xiang, Wang, Xiao Lin, Hall, Jeremy, Krausz, Elmars, Qiao, Shi Zhang, Smith, Sean C. and Lu, Gao Qing (Max) (2011) Cobalt-doped cadmium selenide colloidal nanowires. Chemical Communications, 47 43: 11894-11896. doi:10.1039/c1cc13467a 107   11 Cited 11 times in Scopus11 0
Yang, Yu Rong, Sun, Tao, Li, Zhengzhi, Li, Xiuping, Zhao, Rui, Cheng, Li, Pan, Xiao, Craig, Philip S., Vuitton, Dominique A. and McManus, Donald P. (2005) Echinococcosis, Ningxia, China [Letter to the Editor]. Emerging Infectious Diseases, 11 8: 1314-1316. 108   Cited 13 times in Scopus13